Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

HISTÓRIA

Klinika hematológie a transfuziológie (KHaT) bola zriadená v roku 1992. Prvým prednostom kliniky sa stal prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. Zástupcom prednostu pre hematológiu bol vymenovaní MUDr. Ján Hudeček, CSc., a zástupkyňou pre transfuziológiu sa stala MUDr. Mária Pietrzyková.

V roku 1993 bola vytvorená lôžková časť kliniky. Od februára 2001 funguje definitívne lôžková časť kliniky v zrekonštruovanom I. pavilóne Univerzitnej nemocnice Martin. Pracovisko tak splnilo všetky podmienky výučbovej základne pre štúdium predmetu klinická hematológia a transfuziológia v odbore vnútorne lekárstvo.

Od roku 1995 je súčasťou kliniky Národné centrum hemostázy a trombózy, pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré sa zaoberá diagnostikou a liečbou získaných a vrodených porúch hemostázy, vedením národného registra trombofilných stavov, edukačnou a konzultačnou činnosťou.

Od roku 2003 funguje klinika ako Regionálne centrum transplantácie krvotvorných kmeňových buniek, na ktorom sa realizuje autológna transplantácia krvotvorných kmeňových buniek z periférnej krvi u vybraných onkohematologických diagnóz.

V roku 2017 bola klinika zaradená do zoznamu pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike so zameraním sa na zriedkavé krvácavé a trombogénne poruchy hemostázy. Rozhodnutie o zaradení si môžete stiahnuť tu.

Od roku 1993 v spolupráci s Oddělení klinické hematologie Karlovej univerzity v Hradci Králové sa podieľa na organizácii medzinárodného odborného podujatia - Slovensko-českej konferencie o hemostáze a trombóze, ktorá sa koná každoročne (alternujúco v Martine a v Hradci Králové).