Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Témy ŠVOČ v akademickom roku 2018/2019:

 

Názov témy:

Vplyv dabigatranu na agregáciu trombocytov

Školiteľ: MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Požadovaný minimálny ročník štúdia: 4.

 

Názov témy:

Genetické pozadie syndrómu lepivých doštičiek u pacientok so stratou plodu

Školiteľ: MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Požadovaný minimálny ročník štúdia: 4.

  

Názov témy:

Deficit proteínu S u tehotných pacientok

Školiteľ: MUDr. Lucia Stančiaková, PhD. 

Požadovaný minimálny ročník štúdia: 4.

 

Názov témy:

Účinok prítomnosti rizikových faktorov na vznik venóznej trombózy

Školiteľ: MUDr. Lucia Stančiaková, PhD. 

Požadovaný minimálny ročník štúdia: 4.

 

Názov témy:

Zmeny hemostázy u pacientok po in vitro fertilizácii

Školiteľ: MUDr. Lucia Stančiaková, PhD. 

Požadovaný minimálny ročník štúdia: 4.