Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Témy ŠVOČ v akademickom roku 2022/2023:

 

Názov témy:

Priame perorálne antikoagulanciá a ich vplyv na agregáciu tombocytov

Školiteľ: doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD., RNDr. Jana Žolková, PhD.

Požadovaný minimálny ročník štúdia: 4.

 

Názov témy:

Vplyv vybraných polymorfizmov na koncentráciu DOAK-ov

Školiteľ: doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD., RNDr. Jana Žolková, PhD.

Požadovaný minimálny ročník štúdia: 4.