Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Témy ŠVOČ v akademickom roku 2020/2021:

 

Názov témy:

Nové perorálne antikoagulanciá - možnosti ich monitorovania

Školiteľ: MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Požadovaný minimálny ročník štúdia: 4.

 

Názov témy:

Dabigatran a jeho vplyv na doštičkovú agregáciu

Školiteľ: doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Požadovaný minimálny ročník štúdia: 4.