Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť

Pracovníci kliniky sa pod vedením prednostu kliniky podieľali na príprave novej odbornej publikácie „Manažment kriticky chorých detských a dospelých pacientov so suspektnou alebo verifikovanou infekciou COVID-19“, ktorú týmto ponúkame odbornej verejnosti na stiahnutie TU.


Vybrané kapitoly z pediatrickej intenzívnej medicíny I - vedecký zborník na stiahnutie TU.