Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Liečebno-preventívna starostlivosť

 

V rámci celého Slovenska poskytujeme špecializované služby  v oblasti predoperačnej, anestéziologickej a pooperačnej starostlivosti o deti po vysokošpecializovaných hrudníkových, stomatochirurgických, neurochirurgických a urologických výkonoch.


Lôžková časť našej kliniky zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť o kriticky choré deti od 0 do 19 rokov. Indikáciou pre prijatie sú deti s ohrozením alebo zlyhávaním životne dôležitých orgánov, ako je centrálny nervový systém, pľúca, srdce a obeh, obličky, pečeň, deti so život ohrozujúcimi  úrazmi a intoxikáciami a deti so život ohrozujúcimi infekciami,  s vrodenými chybami a poruchami vnútorného prostredia.


V rámci lôžkovej časti poskytujeme starostlivosť aj pre pacientov, ktorí sú odkázaní  na dlhodobú umelú pľúcnu ventiláciu. U stabilizovaných pacientov, ktorí vyžadujú dlhodobú umelú pľúcnu ventiláciu zaškolíme rodičov v starostlivosti o dieťa na domácej umelej pľúcnej ventilácii a následne zabezpečíme pre pacienta dlhodobú umelú pľúcnu ventiláciu v domácom prostredí vrátane 24 hodinových konzultácií.


Anestéziologická časť zabezpečuje bezbolestný priebeh operačných, diagnostických a terapeutických výkonov s použitím celkovej alebo regionálnej anestézie u detských pacientov, vrátane skupiny vysoko rizikových nedonosených novorodencov. Pri rozsiahlych operačných výkonoch poskytujeme aj perioperačnú analgéziu pomocou epidurálnej analgézie a anestézie a zabezpečujeme 24-hodinový algeziologický servis pre detských pacientov.