Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická činnosť

Naša klinika je zapojená do výchovno-vzdelávacej činnosti.

V pregraduálnom vzdelaní zabezpečuje výučbu študentov v nasledovných odboroch:

  • Všeobecné lekárstvo (výučba v slovenskom i anglickom jazyku) - predmety: Pediatrická propedeutika, Pediatria a Intenzívna medicína v pediatrii
  • Ošetrovateľstvo
  • Pôrodná asistencia 

V postgraduálnom vzdelaní zabezpečujeme špecializačné vzdelávanie detských lekárov, detských intenzivistov a anestéziológov a klinika je zapojená do doktorandského štúdia. S právoplatnosťou od 16. mája 2016 bol akreditovaný nový špecializačný študijný program Pediatrická intenzívna medicína, ktorého odborným garantom je prednosta kliniky doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD. Dĺžka trvania špecializačného štúdia je  3 roky.

Bližšie informácie o študijnom programe nájdete na internetovej stránke www.jfmed.uniba.sk v časti štúdium.

V rámci pregraduálnej, ale aj postgraduálnej výučby sa zameriavame aj na najnovšie trendy simulačnej výučby riešenia kritických stavov v pediatrii. Využívame vysoko sofistikované simulačné trenažéry SIM BABY, SIM JUNIOR a SIM MAN 3G, ktoré sú umiestnené v priestoroch Simulačného Centra JLF UK a UNM. Máme vypracované výučbové simulácie, ktoré sa zameriavajú jednak na výučbu základných medicínskych zručností, ale aj na výcvik tímovej spolupráce pri riešení špecifických situácií kriticky chorých detí.