Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prvá pomoc

Znalosť správneho poskytovania prvej pomoci je nutnou znalosťou každého zdravotníka. Potreba zvládnuť rôzne poranenia, náhle ochorenia, či život ohrozujúce stavy sa neobmedzuje len na zdravotnícke zariadenia, väčšina akútnych príhod sa deje “v bežnom živote”. Správne poskytnutá prvá pomoc môže mnohým akútne chorým nielen zachrániť život, ale aj minimalizovať dlhodobé negatívne dopady vážnych stavov, či ich dokonca vrátiť do pôvodného zdravia.

Výučba predmetu Prvá pomoc dá študentom nevyhnutný základ pre ďalšie znalosti a návyky nielen v následnom štúdiu, ale predovšetkým v klinickej praxi.

Všetky prednášané a precvičované postupy pri poskytovaní prvej pomoci zodpovedajú aktuálnym poznatkom podľa doporučení Európskej resuscitačnej rady (ERC 2021). Výučba je zameraná na maximálne aktívne zapojenie študentov formou kazuistík a praktického precvičovania. 

Osoba poskytujúca prvú pomoc musí vedieť spriechodniť dýchacie cesty, zabezpečiť adekvátne dýchanie a dostatočný krvný obeh. Aj záchranca-laik by mal byť schopný rozoznať, kedy a akú prvú pomoc poskytnúť, kedy môže s poskytovaním prvej pomoci prestať. Taktiež by mal mať povedomie o základnej následnej starostlivosti, kedy a ako správne využiť zotavovaciu polohu a kedy naopak vhodná nie je.

Študenti počas výučby tohto predmetu získajú teoretické znalosti a praktické zručnosti, ako postupovať pri zdravie ohrozujúcich situáciách, ako je zástavenie obehu, postup pri autonehode, dusenie, závažná alergická reakcia, ošetrenie rán a krvácania, ošetrenie popálenín, úraz elektrickým prúdom, či nevyhnutné zaobchádzanie s poraneným. V neposlednom rade získajú študenti základné povedomie o fungovaní Integrovaného záchranného systému (IZS) a ako správne a efektívne komunikovať s operátorom tiesňovej linky v situáciách, kde panika nemá miesto.

Oznamy

Študenti sú povinní postupovať v súlade s platnými opatreniami určenými štátom a inými verejnými autoritami. Nosenie rúšok, resp. respirátora (prekrytie horných dýchacích ciest) je realizované v súlade s platnými vyhláškami ÚVZ SR, resp. RÚVZ v Martine a táto požiadavka musí byť zo strany študentov a zamestnancov rešpektovaná. Prosíme klásť dôraz na zvýšenú hygienu rúk (umývanie a dezinfekcia rúk).

Neprítomnosť študentov na prezenčných vzdelávacích činnostiach z objektívnych, najmä zdravotných, dôvodov bude v nevyhnutnom trvaní tolerovaná, pokiaľ bude neprítomnosť riadne odôvodnená. Vynechané praktické cvičenia bude nutné si nahradiť, čo bude riešené individuálne.

V rámci zachovania čistoty výučbových priestorov chceme študentov poprosiť, aby si na vyučovanie nosili vlastné prezuvky (prezuť sa dá na prízemí Simulačného centra, treba použiť na to vyhradené uzamykateľné skrinky na prízemí napravo od vstupných dverí). Biele plášte nie je potrebné nosiť.

Praktické cvičenia

Výučba bude prebiehať v Simulačnom centre v seminárnej miestnosti na 1. poschodí (budova Akademickej knižnice a simulačného centra, Novomeského 7a, za Študentským domovom na Novomeského 7).

 

Študijný program Ošetrovateľstvo, denné bakalárske štúdium

nepárny týždeň utorok 1. skupina 9:45 - 11:15

nepárny týždeň utorok 2. skupina 11:30 - 13:00

nepárny týždeň streda 3. skupina 13:00 - 14:30

 

Témy praktických cvičení – Sylabus

1.Význam prvej pomoci, hlavné zásady poskytovania prvej pomoci. Aktivácia záchrannej zdravotnej služby a fungovanie IZS. Reťaz prežitia. BLS – laická resuscitácia. Použitie AED.

2.Základné život zachraňujúce úkony (záklon hlavy, prvá pomoc pri dusení sa cudzím telesom, zotavovacia poloha), prvá pomoc pri bezvedomí, prvotné a druhotné vyšetrenie.

3.Prvá pomoc život ohrozujúcich stavov u detí.

4.Prvá pomoc pri traumatických, život ohrozujúcich stavoch (krvácanie, otvorené rany, zlomeniny, amputácie, popáleniny, pohryznutia, uštipnutia, topenie sa, poranenia krku).

5.Prvá pomoc pri netraumatických život ohrozujúcich stavoch (kardiálne a pľúcne, hypoglykémia, intoxikácie, anafylaxia, epileptické záchvaty)

6.Praktické zručnosti v špecifických situáciách - správne vyslobodenie zraneného v bezvedomí z auta, snímanie motorkárskej prilby. Opakovanie pred preskúšaním, kazuistiky.

7.Záverečné preskúšanie.

 

Podmienky absolvovania predmetu:
1.Účasť na 100 % praktických cvičení
2.Ospravedlnená neúčasť na jednom cvičení. Cvičenie musí byť nahradené v náhradnom termíne (posledný týždeň výučby) po dohovore s pedagógom. Termín a náplň náhradného cvičenia určí pedagóg.
3.V závažných a odôvodnených prípadoch ak študentovi chýba viac ako 20 % povinnej výučby (2 cvičenia) o ospravedlnení rozhoduje dekan fakulty na návrh vedúceho kliniky.
4.Úspešné absolvovanie záverečnej skúšky. Prihlásenie na skúšku je podmienené splnením kritérií 1 až 3.

Záverečná skúška pozostáva z kazuistiky (simulovanej situácie) a z resuscitácie.

Výsledné hodnotenie sa určí nasledovne:

A/1 = 91 – 100 %
B/1,5 = 81 – 90 %
C/2 = 73 – 80 %
D/2,5 = 66 – 72 %
E/3 = 60 – 65 %
Fx = menej ako 60 %

 

Prednostka KAIM: MUDr. Denisa Osinová, PhD.  denisa.osinovauniba.sk
MUDr. Kristína Paulovičová kristina.paulovicovaunm.sk
MUDr. Matej Súkeník matej.sukenikunm.sk

 


 

 

 

Odporúčaná študijná literatúra:

5 P - Prvá pomoc pre pokročilých poskytovateľov

Viliam Dobiáš; Dixit, 2017

 

Preklad odporúčaní ERC 2021, Slovenská resuscitačná rada

 

 

 

Externé zdroje

Ďalšie užitočné stránky, ktoré vám môžu pomôcť pri štúdiu:

http://www.srr.sk

https://www.akutne.cz

https://www.erc.edu