Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prvá pomoc

Prvá pomoc je neoddeliteľnou súčasťou liečenia rozličných poranení a náhlych ochorení. Správne poskytnutie prvej pomoci môže zachrániť život mnohým postihnutým a môže ich vrátiť do pôvodného zdravia. Prvá pomoc sa stala súčasťou výučby aj na JLF a výučba tohto predmetu dá základ pre ďalšie praktické návyky poslucháčov v ďalšom štúdiu. Rozličné postupy pri poskytovaní prvej pomoci zodpovedajú súčasným poznatkom resuscitačnej starostlivosti a sú v tomto predmete podané výstižným podrobným, ale najmä zrozumiteľným spôsobom. Súbor takýchto opatrení môže teda poskytnúť postihnutému pred príchodom sanitky alebo lekára účinnú prvú pomoc.

Osoby poskytujúce prvú pomoc musia zabezpečiť voľné dýchacie cesty, primerané dýchanie a dostatočný krvný obeh. Medzi tieto hlavné spôsoby prvej pomoci patrí aj stabilizovaná poloha na boku a zastavenie veľkého krvácania. Poslucháči pri výučbe tohto predmetu získajú praktické návyky a postupy pri takých stavoch, ako je postup pri nehode, postupy pri dusení (vdýchnutie cudzieho telesa), rany a krvácanie, popáleniny a úraz elektrickým prúdom, omrzliny, zaobchádzanie a transport poraneného.

Predmet Prvá pomoc obsahuje témy o potrebe prvej pomoci tým osobám, ktoré sú ohrozené na živote. Po absolvovaní praktických cvičení študent získa teoretické vedomosti, ale aj praktické postupy, dokáže získané vedomosti analyzovať a využiť ich pre potreby tých situácií, pred ktoré bude pri prvej pomoci postavený. Cieľom predmetu Prvej pomoci je postaviť základ pre ďalšie získavanie vyšších stupňov (teoreticky a prakticky) resuscitačných postupov. Takto získané vedomosti uplatniť v praxi, a tak byť nápomocní pri obnove životných funkcií.

Oznamy

Praktické cvičenia z predmetu Prvá pomoc (pre študijné programy Ošetrovateľstvo, Pôrodná asistencia) sa budú uskutočňovať v Simulačnom výučbovom centre (budova Akademickej knižnice a audiovizuálneho strediska, Novomeského 7A, za budovou Študentského domova.


Na druhom poschodí v seminárnej miestnosti B.


Praktické cvičenia

Študijné programy Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia.

 

Štvrtok v Simulačnom centre (budova Akademickej knižnice a simulačného centra, Novomeského 7a, za Študentským domovom na Novomeského 7). :

  • Ošetrovateľstvo 8:00 - 8:30

  • Verejné zdravotníctvo 12:30 - 14:00

  • Pôrodná asistencia 14:15 - 15:45

V rámci zachovania čistoty výučbových priestorov chceme študentov poprosiť, aby si na vyučovanie nosili vlastné prezuvky (prezuť sa dá na prízemí Simulačného centra, treba použiť na to vyhradené uzamykateľné skrinky na prízemí napravo od vstupných dverí). Potrebné obzvlášť v zimných mesiacoch a pri horšom počasí. Biele plášte nie je potrebné nosiť.

 

Témy praktických cvičení:

  1. Organizácia výučby predmetu. Vstupný test. Základy, význam a hlavné zásady poskytovania prvej pomoci.
  2. Krvácanie (ošetrenie rán, zastavenie masívneho krvácania). Šok. Zlomeniny, vyvrtnutia a podvrtnutia. Amputácie. Dusenie sa (cudzie teleso, záklon hlavy). Zotavovacia (stabilizovaná) poloha.
  3. Primárne vyšetrenie.  Bezvedomie rôzneho pôvodu: úrazy hlavy, otras mozgu, epilepsia, febrilné kŕče, kolaps (mdloba/synkopa), náhla cievna mozgová príhoda (mŕtvica/porážka).
  4. KPR (kardiopulmonálna resuscitácia): BLS (Basic Life Support = laická resuscitácia). Použitie AED (Automatický Externý Defibrilátor). Reťaz života. 
  5. Sekundárne vyšetrenie. Dušnosť (dyspnoe): bolesť na hrudníku (akútny koronárny syndróm, infarkt myokardu, angína pektoris), astma (astmatický záchvat), anafylaktický záchvat (bodnutie hmyzom, uhryznutie hadom).  Pneumothorax.
  6. Popáleniny. Omrzliny. Úpal. Prehriatie. Topenie sa. Autonehody. Polytrauma. Intoxikácie (alkohol). Akútne stavy pri cukrovke. Náhly pôrod.
  7. Doplnenie a rozšírenie vybraných tém, KPR simulácia s celkovým bodovým ohodnotením.


Prof. MUDr.Beata Sániová,PhD.
prednosta  KAIM JLF UK a UNM

Odporúčaná študijná literatúra:

První pomoc; J. Málek, A. Dvořák, J. Knor a kol.

Praha: 3. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2012

Předlékařská první pomoc; Jan Bydžovský
Praha:Grada, 2011

Prvá pomoc; Marián Šanta a kolektív
Martin: Osveta, 2006

Prvá pomoc príručka; Margaret Austin, Rudy Crawford, Vivien J. Armstrong; [preklad Viera Gregorcová]
Bratislava:Príroda, 2013

Prvá predlekárska pomoc; Marcela Pávková
Bratislava:Josef Raabe Slovensko, 2013


Príručka prvej pomoci; the St. John Ambulance Association and Brigade
Bratislava:Príroda, 2001

First aid manual the authorised manual of St. John Ambulance; St. Andrew's First Aid and the British Red Cross
London: Dorling Kindersley, 2011

First aid, CPR, and AED. Standard Alton L. Thygerson, medical writer ; Steven M. Thygerson, medical writer ; Benjamin Gulli, medical editor ; Gina Piazza, medical editor ; American College of Emergency Physicians
Sudbury, Mass.: Jones & Bartlett Learning, 2012

Externé zdroje

Ďalšie užitočné stránky, ktoré vám môžu pomôcť pri štúdiu:

www.akutne.cz

www.zachranari.sk

www.rescue.sk

www.erc.edu

www.firstaid.org.uk