Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

PÔRODNÁ ASISTENCIA

1. ročník

Plán praktických cvičení 

Pôrodná asistencia1. Úvod do anestéziológie, základné pojmy.

2. Celková anestézia: definícia, rozdelenie, technické vybavenie

anestéziologického pracoviska.

3. Regionálna anestézia: rozdelenie, použitie, výhody, nevýhody,

komplikácie.

4. PEDA – indikácie, kontraindikácie, komplikácie.

5. Intenzívna medicína, definícia, pojmy.

6. Indikácie prijatia pacienta na OAIM, starostlivosť o pacienta v

bezvedomí.

7. Monitorovanie pacienta na OAIM. Základné postupy v intenzívnej

medicíne.

8. Nové postupy v KPR.

9. Šok: definícia, rozdelenie, patofyziológia šokových stavov.

10. Náhle stavy v gynekológii a pôrodnictve.

11. Krv a krvné deriváty.

12. Základy algeziológie. Hlavné princípy tlmenia akútnej a chronickej

bolesti.

13. Úvod do urgentnej medicíny.

14. Záverečné konzultácie a zápočtový test.

PRVÁ POMOC

Témy praktických cvičení – Sylabus

1.Význam prvej pomoci, hlavné zásady poskytovania prvej pomoci. Aktivácia záchrannej zdravotnej služby a fungovanie IZS. Reťaz prežitia. BLS – laická resuscitácia. Použitie AED.

2.Základné život zachraňujúce úkony (záklon hlavy, prvá pomoc pri dusení sa cudzím telesom, zotavovacia poloha), prvá pomoc pri bezvedomí, prvotné a druhotné vyšetrenie.

3.Prvá pomoc život ohrozujúcich stavov u detí.

4.Prvá pomoc pri traumatických, život ohrozujúcich stavoch (krvácanie, otvorené rany, zlomeniny, amputácie, popáleniny, pohryznutia, uštipnutia, topenie sa, poranenia krku).

5.Prvá pomoc pri netraumatických život ohrozujúcich stavoch (kardiálne a pľúcne, hypoglykémia, intoxikácie, anafylaxia, epileptické záchvaty)

6.Praktické zručnosti v špecifických situáciách - správne vyslobodenie zraneného v bezvedomí z auta, snímanie motorkárskej prilby. Opakovanie pred preskúšaním, kazuistiky.

7.Záverečné preskúšanie.

 

Podmienky absolvovania predmetu:
1.Účasť na 100 % praktických cvičení
2.Ospravedlnená neúčasť na jednom cvičení. Cvičenie musí byť nahradené v náhradnom termíne (posledný týždeň výučby) po dohovore s pedagógom. Termín a náplň náhradného cvičenia určí pedagóg.
3.V závažných a odôvodnených prípadoch ak študentovi chýba viac ako 20 % povinnej výučby (2 cvičenia) o ospravedlnení rozhoduje dekan fakulty na návrh vedúceho kliniky.
4.Úspešné absolvovanie záverečnej skúšky. Prihlásenie na skúšku je podmienené splnením kritérií 1 až 3.

Záverečná skúška pozostáva z kazuistiky (simulovanej situácie) a z resuscitácie.

Výsledné hodnotenie sa určí nasledovne:

A/1 = 91 – 100 %
B/1,5 = 81 – 90 %
C/2 = 73 – 80 %
D/2,5 = 66 – 72 %
E/3 = 60 – 65 %
Fx = menej ako 60 %

 

Prednostka KAIM: MUDr. Denisa Osinová, PhD.  denisa.osinova@uniba.sk
MUDr. Kristína Paulovičová kristina.paulovicova@unm.sk
MUDr. Matej Súkeník matej.sukenik@unm.sk