Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Anestéziológia a intenzívna medicína

Predmet anestéziológia a intenzívna medicína sa vyučuje na JLF UK od roku 1990. JLF UK bola prvá lekárska fakulta, kde sa zaviedla výučba tohto predmetu. Cieľom výučby predmetu anestéziológia a intenzívna medicína je poukázať na postavenie a význam danej problematiky a tématických okruhov, ktoré zahŕňajú: život ohrozujúce stavy a ich riešenie: kardiopulmocerebrálna resuscitácia, teoretický a praktický  prístup k resuscitačným postupom a nácvik na resuscitačnom a intubačnom modeli. Študent po ukončení tohto semestra musí získať dostatočné vedomosti a najmä zručnosť v resuscitácii. Náplňou povinných praktických cvičení a prednášok v 9. semestri poslucháčov JLF UK - VL je zvládnutie resuscitácie (teoreticky a prakticky v prednemocničnej a nemocničnej starostlivosti), nielen dospelých pacientov, ale aj pacientov detského veku.

Poslucháči JLF UK - VL majú možnosť  počas 9. semestra podľa ich záujmu a želania zúčastniť sa aj celkovej anestézie na operačných sálach, ďalej majú možnosť prehliadky vozidla Rýchlej zdravotníckej pomoci a jeho vybavenosti. Poslucháč JLF UK  z predmetu anestéziológia a intenzívna medicína mal by ovládať  diagnostiku a liečbu život ohrozujúcich stavov najmä vtedy, keď nastane zastavenie obehu a dýchania.  Teoreticky a prakticky ovláda resuscitačné postupy (základný stupeň životnej podpory), ale aj v prípade resuscitácie spojenej s farmakologickými a technickými postupmi ovláda túto procedúru. Resuscitačné postupy poslucháč musí preukázať počas praktických cvičení a konzultácií. Podmienkou pre udelenie zápočtu v 9. semestri je stopercentná účasť na praktických cvičeniach.

Vyučovací proces predmetu anestéziológia a intenzívna medicína  -  VL pokračuje v 10. semestri odborne vyššími praktickými cvičeniami a prednáškami. Náplň praktických cvičení je rozdelená na dve časti, a to na časť teoretickú a druhá časť stáží sa vykonáva pri posteli pacienta, kde poslucháči priamo využívajú teoretické vedomosti na stanovenie diagnózy, liečebného protokolu, výkonoch ako je tracheostomia, kanylácia centrálnych vén, aplikácia i.v. liekov a meranie centrálneho venózneho tlaku a u pacienta s multiorgánovým  zlyhávaním. Otázky o ďalšom osude pacienta, postoj lekárskeho tímu k liečbe, nie dobrá prognóza pre pacienta, najmä pri diagnostike smrti mozgu a kadaveróznom programe častokrát vyvolajú množstvo otázok ale aj ich pohľadov na danú problematiku. V takejto situácii postoj pedagóga, jeho bohaté skúsenosti, porovnania a doplnenia na základe literárnych údajov umožnia vyčerpávajúcu odpoveď pre študentov. Ukončenie vyučovacieho procesu v 10. semestri končí zápočtom.

Prednášky a praktické cvičenia sú zamerané na: život ohrozujúce stavy – polytraumy, status asthmaticus, šokové stavy, poruchy vedomia, kŕčové stavy, intoxikácie.  Uvedené témy sa týkajú nielen dospelých pacientov, ale aj pacientov detského veku. Veľký význam sa kladie na farmakokinetiku a farmakodynamiku v uvedených diagnózach, podobne sa implementujú nové terapeutické a výskumné závery do klinickej praxe.

Život ohrozujúce stavy – polytraumy, status asthmaticus, šokové stavy, poruchy vedomia, kŕčové stavy, intoxikácie, sú náplňou povinných praktických cvičení, ale aj prednášok v 9. a 10. semestri poslucháčov JLF UK. Uvedené témy sa týkajú nielen dospelých pacientov, ale aj pacientov detského veku.

Praktické cvičenia v obidvoch semestroch sú zamerané nielen na resuscitačné postupy, ale aj na demonštráciu jednotlivých tém pri posteli pacienta s názorným výkladom. Veľký význam sa kladie na farmakokinetiku a farmakodynamiku v uvedených diagnózach, podobne sa implementujú nové terapeutické a výskumné závery do klinickej praxe.

Poslucháči JLF UK majú možnosť počas semestra podľa ich záujmu a želania zúčastniť sa aj celkovej anestézie na operačných sálach, ďalej majú možnosť prehliadky vozidla Rýchlej zdravotníckej pomoci a jeho vybavenosti.

Poslucháč JLF UK  z predmetu anestéziológia a intenzívna medicína mal by ovládať  diagnostiku a liečbu život ohrozujúcich stavov najmä vtedy, keď nastane zastavenie obehu a dýchania.  Teoreticky a prakticky ovláda resuscitačné postupy (základný stupeň životnej podpory), ale aj v prípade resuscitácie spojenej s farmakologickými a technickými postupmi ovláda túto procedúru. Resuscitačné postupy poslucháč musí preukázať počas praktických cvičení a konzultácií.

Podmienkou pre udelenie zápočtu v 9. a 10. semestri je stopercentná účasť na praktických cvičeniach a ukončenie tohto študijneho programu je vykonanie skúšky.

 

Letný semester 2023/2024 

Výučba predmetu Anestéziológia a intenzívna medicína - letný semester: podľa rozvrhu JLF UK


Otázky ku skúške z AIM: stiahnuť

Podmienky úspešného absolvovania predmetu AIM: stiahnuť

Prednášky – tematické okruhy: stiahnuť