Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

prof. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Zástupca prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK pre pedagogiku.

Zástupca prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK pre LPS.

Absolvoval štúdium všeobecného lekárstva na Jesseniovej lekárskej fakulte UK.

Bydlisko: Martin

Dátum narodenia: 1977

Štúdium:

  • 1999 - Gymnázium J.F.Rimavského, Levoča
  • 2003 - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin, odbor všeobecné lekárstvo, titul „MUDr.“
  • 2009 - Vedecko-pedagogický titul "PhD" 
  • 2011 - Vedecko-pedagogický titul "docent"

Odborná prax:

  • od 2003 - Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM Martin

Postgraduálna špecializácia a certifikácie:

2009 - Atestácie v odbore Gynekológia a pôrodníctvo

Študijné pobyty a certifikácie: 

2001 - Chirurgická klinika, University of Alexandria, Alexandria, Egypt

2002 - Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Semmelweiss University, Budapešť, Maďarsko

2004 - Neoventa, STAN analýza plodov počas pôrodu – Instructor certificate, Gothenburg, Švédsko

2005 - Fetal 3-D ultrasound, Praha, Česká republika

2005 - Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Lund University, Lund, Malmo a Helsinborg, Švédsko

2007 - Perinatologická klinika, Malmo University Hospital, Malmo, Švédsko

2009 - GYNECARE PROLIFT Pelvic Floor Repair Systems - Implantačný systém v urogynekológii, ÚPMD, Praha, Česká republika

2009 - BULKAMID – liečba močovej inkontinencie, ÚPMD, Praha, Česká republika

2010 - PROMEDON NAZCA POP Repair System – Implantačný systém v urogynekológii, Nový Jičín, Česká republika

2011 - Urogynekologický workshop: ultrasonografická diagnostika defektov panvového dna a urodynamické vyšetrenia u pacientiek s inkontinenciou moču; operačná liečba inkontinencie moču a POP u žien (TVT- Abbrevo, Prosima, Prolift)", Urologická klinika Prešov

2011 - Urogynekologický workshop "Surgery in urogynecology the contemporary view", Kodaň, Dánsko

2012 - Course in Advanced Gynecology Ultrasound, Karolinska University Hospital, Solna Stockholm, Švédsko.

2012 - Postgraduate course 7: Advanced course in laparoscopy: Single port and minilaparoscopy in gynaecology, Centro Oncologico Fiorentino, Florencia, Taliansko

2012 - FMF Certificate of Competence in the 11-14 Weeks Scan, Olomouc, ČR
2012 - FMF Certificate of Competence in the 20-22 Weeks Scan, Olomouc, ČR
2012 - Certificate of attendance Basic Fetal Echocardiography, Olomouc, ČR

Vedecko-výskumný, pedagogický a klinický profil:

-         Prevencia, diagnostika a liečbe intrauterinného distresu plodu s využitím kardiotokografie, fetálnej pulznej oximetrie a analýzy ST segmentu fetálneho elektrokardiogramu.

-         Využitie biochemických markerov diagnostiky intrauterinného stavu plodu – ASTRUP, laktát, erytropoetín.

-         Štúdium dopplersonografických parametrov utero-placento-fetálnej jednotky.

-         Diagnostika vrodených vývinových chýb plodu pomocou ultrazvuku: B-mód, 3D a 4D sonografia.

-         Invazívna prenatálna diagnostika – amniocentéza, placentacentéza.

-         Štúdium patologických stavov v tehotnosti – preeklampsia, intrauterinná rastová retardácia.

-         Operačná liečba urogynekologických patológií – pokles panvových orgánov, močová inkontinencia.

Riešené vedecké granty ako hlavný riešiteľ:

VEGA 1/0283/12: "Genomika a genetický polymorfizmus v etiopatogenéze močovej inkontinencie a defektov panvového dna u žien."

APVV-0315-11    "Nové metódy analýzy variability srdcovej frekvencie plodu"

Kontakt:

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Gynekologicko – pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 01 Martin

mail: biringer@lefa.sk

tel.: +421-43-4203 648