Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

MUDr. Erik Kozubík, PhD

Pracovná pozícia: Odborný asistent

Štúdium:

Stredná škola: 2004-2012 – Gymnázium v Trstenej

Vysoká škola:

 – pregraduálne vzdelanie: 2012-2018 - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin, odbor všeobecné lekárstvo, titul „MUDr.“

– postgraduálne vzdelanie:

    2022- Vedecko-pedagogický titul "PhD", téma dizertačnej práce: Význam expresie vybraných miRNA v procese karcinogenézy endometriálneho karcinómu

  

Odborná prax:

od 2018- trvá  Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM Martin

Funkcie a členstvá:

Študijné pobyty a certifikácie

Vedecko-výskumný, pedagogický a klinický profil

MUDr. Erik Kozubík, PhD je aktívne orientovaný na výskum v oblasti molekulárneho profilovania endometriálneho karcinómu z hľadiska princípov jeho karcinogenézy, včasnej diagnostiky a prognózy využitím najnovších poznatkov z radov epigenetiky a metabolomiky.

VEDECKÉ GRANTY:

Hlavný riešiteľ:  UK/136/2021 – Význam expresie vybraných miRNA v procese karcinogenézy endometriálneho karcinómu

Spoluriešiteľ

VEGA 1/0398/21 „Imunitný systém a vaginálny mikrobióm ako dôležité mediátory v procese cervikálnej karcinogenézy.“

Iné:

Kontakt: MUDr. Erik Kozubík, PhD.,  Gynekologicko – pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 01 Martin

Mail: erik.kozubik@uniba.sk, kozubik2@uniba.sk

Tel.: + 043 4203 636