Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekty

Ústav Informačných technológií bol/je spoluriešiteľom projektov:

  • Kompletné zasieťovanie izieb na oboch študentských domovoch.
  • Projekt školenia zamestnacov v IT pomocou notebookov a WiFi pripojenia.

Projekty OPVaV:

  • Ponuka atraktívneho vzdelávania a kvalitných služieb rekonštruovaním hmotnej infraštruktúry a využitím najmodernejších IKT
  • Vybudovanie knižnično-informačného, výpočtového a simulačného výučbového centra a modernizácia IKT na JLF UK v Martine

Projekty OPV:

  • Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine
  • Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF UK v Martine
  • Systém komplexného hodnotenia kvality pedagogického procesu a vedeckovýskumnej práce na JLF UK v Martine
 
Grantové úlohy KEGA:

049-4UK/2013 E-učebnica: Ošetrovateľstvo v neurológii.

050UK-4/2013 Multimediálna e-učebnica: Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii.

054UK-4/2012 Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve - tvorba elektronickej databázy.

039UK-4/2012 E-learningové vzdelávanie v pediatrickom ošetrovateľstve.