Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Disciplinárna komisia

 Právomoci a zloženie Disciplinárnej komisie JLF UK:

  • je v súlade s § 24 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách orgánom akademickej samosprávy fakulty;
  • prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných v študijných programoch uskutočňovaných na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi.

Predseda:

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.

Členovia:

prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD. 

Jana Dudášiková

Patrícia Hulinová

Veronika Slobodníková

 

Postavenie a činnosť disciplinárnej komisie fakulty, spôsob prerokúvania disciplinárnych priestupkov študentov a ukladanie disciplinárnych opatrení upravuje Disciplinárny poriadok UK pre študentov.

Činnosť disciplinárnej komisie fakulty pre študentov sa riadi Rokovacím poriadkom Disciplinárnej komisie UK pre študentov.