Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademický senát

Akademický senát JLF UK (ďalej len "akademický senát") je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom. Akademický senát má 30 členov, člení sa na zamestnaneckú časť senátu - 20 členov a študentskú časť senátu - 10 členov. Funkcia člena akademického senátu je nezlučiteľná s funkciou dekana, prodekana a tajomníka fakulty. Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti akademického senátu je štvorročné a členov študentskej časti akademického senátu je dvojročné. Činnosť akademického senátu riadi Predsedníctvo Akademického senátu JLF UK, ktoré má 6 členov (predseda akademického senátu, predseda zamestnaneckej časti AS, 2 ďalší členovia zamestnaneckej časti AS, predseda študentskej časti AS a 1 ďalší člen študentskej časti AS). Akademický senát pracuje formou zasadnutí, ktoré sa konajú najmenej štyrikrát za akademický rok. Zasadania akademického senátu sú spravidla verejné.


Akademický senát najmä:

 • schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty,
 • volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana,
 • schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady fakulty,
 • schvaľuje návrh rozpočtu fakulty a kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty,
 • prerokúva návrh dekana na počet a štruktúru pracovných a funkčných miest,
 • schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej a výskumnej činnosti fakulty,
 • schvaľuje výročnú správu o činnosti a hospodárení fakulty,
 • pred schválením vo vedeckej rade prerokúva návrh študijných programov,
 • schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou,
 • vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, alebo zrušenie pracovísk fakulty,
 • volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl,
 • raz za rok podáva správu o svojej činnosti,
 • vyjadruje sa k návrhom rektora na úkony týkajúce sa prevodu majetku alebo zriadenia vecného bremena alebo predkupného práva na majetok, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty.