Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedenie fakulty

Dekanka JLF UK:

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

email: calkovskajfmed.uniba.sk

t.č.: 043/2633309

VoIP: 41309

 

Prodekani JLF UK:

doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.

prvý prodekan a prodekan pre rozvoj a kontakt s nemocnicou

email: kolarovszkijfmed.uniba.sk

t.č.: 043/2633328

VoIP: 41328

 

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

prodekan pre vedu a výskum

email: dobrotajfmed.uniba.sk

t.č.: 043/2633 315

VoIP: 41315

 

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

prodekan pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

email: svihrajfmed.uniba.sk

t.č.: 043/2633326, 2633201

VoIP: 41326, 41201

 

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

prodekanka pre pedagogickú činnosť v nelekárskych študijných programoch

email: baskovajfmed.uniba.sk

t.č.: 043/2633121

VoIP: 41121

 

prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD.

prodekan pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku a pre informačné technológie

email: mokryjfmed.uniba.sk

t.č.: 043/2633121

VoIP: 41121

 

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

prodekanka pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre študentov študujúcich v jazyku anglickom a zahraničné vzťahy

email: halasovajfmed.uniba.sk

t.č.: 043/2633117

VoIP: 41117

 

Tajomníčka JLF UK:

Ing. Ľubica Červeňová

email: lubica.cervenova@uniba.sk

 

t.č.: 043/2633310 (Kancelária tajomníčky - Ing. Janka Trimajová), 043/2633322

VoIP: 41310, 41322