Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedenie fakulty

Dekan JLF UK:

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

email: dankojfmed.uniba.sk

t.č.: 043/2633309

VoIP: 41309

 

Prodekani JLF UK:

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

prvá prodekanka a prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť

email: calkovskajfmed.uniba.sk

t.č.: 043/2633315 

VoIP: 41315

 

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

prodekan pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

email: galajdajfmed.uniba.sk

t.č.: 043/2633326, 2633201

VoIP: 41326, 41201

 

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.

prodekan pre rozvoj fakulty

email: mistunajfmed.uniba.sk

t.č.: 043/2633328

VoIP: 41328

 

doc. MUDr. Oto Osina, PhD.

prodekan pre pedagogickú činnosť zodpovedný za nelekárske študijné programy a informačné technológie

email: osinajfmed.uniba.sk

t.č.: 043/2633121

VoIP: 41121

 

prof. MUDr. Renata Péčová, PhD.

prodekanka pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo a v študijnom programe zubné lekárstvo pre študentov študujúcich v jazyku slovenskom

email: pecovajfmed.uniba.sk

t.č.: 043/2633121

VoIP: 41121

 

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

prodekanka pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre študentov študujúcich v jazyku anglickom a zahraničné vzťahy

email: halasovajfmed.uniba.sk

t.č.: 043/2633117

VoIP: 41117

 

Tajomníčka JLF UK:

Ing. Ľubica Červeňová

email: cervenovajfmed.uniba.sk

t.č.: 043/2633310, 2633322

VoIP: 41310, 41322