Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedenie fakulty

Dekanka JLF UK:

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

email: andrea.calkovska@uniba.sk

t.č.: 043/2633309

VoIP: 41309

 

Prodekani JLF UK:

prof. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

prvý prodekan a prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

email: stefan.sivakuniba.sk

t.č.: 043/2633315, 2633326

VoIP: 41315, 41326

 

prof. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

prodekan pre rozvoj fakulty

email: kamil.biringeruniba.sk

t.č.: 043/2633328

VoIP: 41328

 

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

prodekan pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

email: jan.svihra@uniba.sk

t.č.: 043/2633396

VoIP: 41396

 

prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD.

prodekan pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku a pre informačné technológie

email: juraj.mokry@uniba.sk

t.č.: 043/2633121

VoIP: 41121

 

doc. MUDr. Martin Janík, PhD.

prodekan pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre študentov študujúcich v jazyku anglickom a zahraničné vzťahy

email: martin.janikuniba.sk 

t.č.: 043/2633117

VoIP: 41117

 

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.

prodekanka pre pedagogickú činnosť v študijnom programe zubné lekárstvo

e-mai: dagmar.statelovauniba.sk

t.č.: 043/2633121

VoIP: 41121

 

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

prodekanka pre pedagogickú činnosť v nelekárskych študijných programoch

email: martina.baskova@uniba.sk

t.č.: 043/2633121

VoIP: 41121

 

Tajomníčka JLF UK:

Ing. Ľubica Červeňová

email: lubica.cervenova@uniba.sk

 

t.č.: 043/2633309 (Kancelária dekanky a tajomníčky - Ing. Bc. Zuzana Buchová), 043/2633322

VoIP: 41309, 41322