Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ako podať žiadosť - bakalárske a diplomové práce

Pre správne a kompletné podávanie žiadostí na schválenie bakalárskej/diplomovej práce Etickou komisiou si Vás dovoľujeme oboznámiť s pravidlami a so správnym postupom ich podávania:  

Projekt, pre retrospektívne klinické štúdie musí obsahovať:

 • Žiadosť na Etickú komisiu o schválenie predkladanej klinickej štúdie. Žiadosť musí byť podpísaná predkladateľom t.j. študentom.
 • Anotácia projektu s jasným stanovením cieľov klinickej štúdie a spôsobom ich dosiahnutia. Anotácia musí byť podpísaná predkladateľom t.j. študentom a vedúcim diplomovej práce.
 • Vyplnený základný formulár. (pdf)

Projekt, pre prospektívne klinické štúdie musí obsahovať:

 • Žiadosť na Etickú komisiu o schválenie predkladanej klinickej štúdie. Žiadosť musí byť podpísaná predkladateľom t.j. študentom.
 • Anotácia projektu s jasným stanovením cieľov klinickej štúdie a spôsobom ich dosiahnutia. Anotácia musí byť podpísaná predkladateľom t.j. študentom a vedúcim diplomovej práce.
 • Vyplnený základný formulár. (pdf)
 • Informáciu pre pacienta v slovenskom jazyku.
 • Informovaný súhlas v slovenskom jazyku.
 • Zaistenie poistenia účastníkov klinickej štúdie

 Projekt, pre experimentálne štúdie musí obsahovať:

 • Žiadosť na Etickú komisiu o schválenie predkladanej klinickej štúdie. Žiadosť musí byť podpísaná predkladateľom t.j. študentom s jasne vyznačenými kontaktnými údajmi (tel.č. alebo e-mail).
 • Anotácia projektu s jasným stanovením cieľov klinickej štúdie a spôsobom ich dosiahnutia. Anotácia musí byť podpísaná predkladateľom t.j. študentom a vedúcim diplomovej práce.
 • Vyplnený základný formulár. (pdf)
 • Žiadosť o vykonanie pokusov s použitím experimentálnych zvierat predložiť v súlade so Zbierkou zákona č. 377/2012 a paragrafom 36 nariadenia vlády SR vo všetkých jeho bodoch.

Etická komisia projekt/úlohu prerokuje na najbližšom zasadnutí Etickej komisie a vyjadrenie k Vašej žiadosti Vám zašle poštou spolu so záverečnou správou, ktorú ste nám povinný zaslať do jedného mesiaca po skončení Vašej štúdie.