Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ako podať žiadosť

Pre správne a kompletné podávanie žiadostí na Etickú komisiu si Vás dovoľujeme oboznámiť s pravidlami a so správnym postupom ich podávania:

Klinická štúdia/projekt, ktorý má byť schválený Etickou komisiou musí obsahovať:

 • Žiadosť na Etickú komisiu o schválenie tohto projektu/úlohy.
 • Protokol projektu/úlohy.
 • Vyplnený základný formulár (doc).(pdf)
 • Priložiť zoznam skúšajúcich (členov riešiteľského kolektívu)
 • Informáciu pre pacienta v miestnom jazyku.
 • Informovaný súhlas v miestnom jazyku.
 • Zaistenie poistenia
 • Ďalšie dokumenty, ktoré je podľa Vášho uváženia potrebné priložiť

Experimentálna štúdia/projekt, ktorý má byť schválený Etickou komisiou musí obsahovať:

 • Žiadosť na Etickú komisiu o schválenie tohto projektu/úlohy.
 • Protokol projektu/úlohy.
 • Vyplnený základný formulár. (pdf)
 • Priložiť zoznam skúšajúcich (členov riešiteľského kolektívu).

Žiadosť o vykonanie pokusov s použitím experimentálnych zvierat predložiť v súlade so Zbierkou zákona č. 377/2012 a paragrafom 36 nariadenia vlády SR vo všetkých jeho bodoch.

Etická komisia projekt/úlohu prerokuje na najbližšom zasadnutí Etickej komisie a vyjadrenie k Vašej žiadosti Vám zašle poštou spolu so záverečnou správou, ktorú ste nám povinný zaslať do jedného mesiaca po skončení Vašej štúdie.

Zároveň je potrebné v zmysle zákona č. 377/2012 z.z. zasielať každoročne Etickej komisii priebežnú správu riešenia projektu.

Pri schvaľovaní doplnkov ku projektom, ktoré už boli schválené a pri zasielaní záverečnej správy  prosíme uvádzať číslo vyjadrenia Etickej komisie, dátum vyjadrenia Etickej komisie a presný názov projektu, kvôli lepšej identifikácii Vašich projektov. Projekty, ktoré nebudú takto označené, sa nebudú brať do úvahy.