Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Manažérstvo kvality

Rada kvality

Jesseniova lekárska fakulta v Martine zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001/2008 v odbore poskytovania služieb v oblasti:

Vzdelávania v akreditovaných študijných programoch všeobecného lekárstvo v jazyku slovenskom a anglickom, zubné lekárstvo, nelekárske študijné programy, doktorandské štúdium ako tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania, ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v akreditovaných študijných programoch, vedecko - výskumnej činnosti.

 

Certfikát na stiahnutie - na roky 2013-2016

Certfikát na stiahnutie - na roky 2016-2019

Certifikát na stiahnutie - na roky 2019-2022