Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Plán rodovej rovnosti UK

Súčasťou úsilia Univerzity Komenského o vytváranie lepších pracovných podmienok i podmienok pre štúdium, ako aj o zvyšovanie kvality výskumu a vzdelávania je príprava univerzitného Plánu rodovej rovnosti. Plán rodovej rovnosti UK tvorí súbor opatrení, ktorých cieľom je iniciovať štrukturálne zmeny, ktoré vo výsledku povedú k vytváraniu otvoreného, podporujúceho, inkluzívneho a nediskriminujúceho prostredia pre všetkých zamestnancov a zamestnankyne, ako aj pre študentov a študentky jednotlivých fakúlt Univerzity Komenského.

Smernica rektora UK o prijatí Plánu rodovej rovnosti pre UK

Vnútorný predpis č. 3/2022

Kontakty

Referentka pre rodovú rovnosť pre UK:
Mgr. Andrea Fábiková, PhD. andrea.fabikovauniba.sk

Kontaktná osoba pre JLF UK:
doc. Mgr. Juraj Čáp, PhD. juraj.capuniba.sk

Rodovo podmienené násilie: úloha zdravotníckeho personálu

Na zobrazenie obsahu stránky je nutné prihlásenie.