Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Poslanie a história

História a súčasnosť Jesseniovej lekárskej fakulty

Jesseniova lekárska fakulta  Univerzity Komenského (JLF UK)  je jednou z troch lekárskych fakúlt verejných vysokých škôl v Slovenskej republike. Jej história siaha do roku 1962, kedy vzniklo v Martine detašované pracovisko bratislavskej lekársky fakulty.  Samostatná fakulta bola zriadená v roku 1969 a stala sa integrálnou súčasťou Univerzity Komenského.

JLF UK zastáva popredné miesto v oblasti pregraduálneho medicínskeho vzdelávania doma i vo svete. Zabezpečuje všetky stupne vzdelávania a poskytuje možnosť štúdia v študijných programoch všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo a v nelekárskych študijných programoch ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo. JLF UK bola vôbec prvou lekárskou fakultou na Slovensku, ktorá v akademickom roku 1990/1991 začala poskytovať 5-ročné magisterské štúdium v študijnom odbore ošetrovateľstvo a tiež ako prvá otvorila v akademickom roku 1991/1992 štúdium všeobecného lekárstva v anglickom jazyku pre zahraničných študentov – samoplátcov.  JLF UK sa aktívne podieľa na vzdelávaní doktorandov. Počet študentov študujúcich na jednotlivých stupňoch a formách štúdia v akreditovaných študijných programoch sa medziročne pohybuje na úrovni cca 1 500 študentov.

Fakulta zabezpečuje aj ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov - špecializačné štúdium, certifikačné  študijné programy a programy sústavného vzdelávania. Na JLF UK sa v roku 2009 ako na prvej zo slovenských lekárskych fakúlt uskutočnila skúška v rámci špecializačného štúdia.

Okrem vzdelávacej činnosti je prioritou fakulty aj liečebno-preventívna starostlivosť. Fakulta disponuje teoretickými, predklinickými a klinickými pracoviskami, vybavenými modernou technikou. Má zriadené výučbové základne  v zdravotníckych zariadeniach, pričom väčšina z nich je sústredená v Univerzitnej nemocnici Martin. Celkovo na pracoviskách JLF UK pôsobí cca 430 zamestnancov.

Zdrojom získavania nových poznatkov slúžiacich k výchove budúcich generácií je vedecko-výskumná činnosť, ktorá sa postupne vyprofilovala do šiestich komplexných výskumných oblastí: problematika respiračného systému v zdraví a chorobe, starostlivosť o matku a dieťa, problematika zhubných nádorových ochorení, problematika ochorení centrálneho a periférneho nervového systému, problematika vybraných vnútorných chorôb a oblasť nepriaznivých vplyvov životného a pracovného prostredia. JLF UK má tri Centrá excelentnosti, ktoré vznikli s  podporou štrukturálnych fondov Európskej únie ako súčasť siete Excelentných pracovísk výskumu a vývoja. Ide o Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum, Centrum experimentálnej a klinickej respirológie a Centrum excelentnosti pre výskum v personalizovanej terapii.

JLF UK je úspešná v získavaní zdrojov z domácich a zahraničných grantových schém, zapája sa do riešenia medzinárodných projektov, je aktívna v oblasti zahraničných vzťahov, má podpísané bilaterálne zmluvy so zahraničnými univerzitami, fakultami a inštitúciami. Má bohatú publikačnú aktivitu, za celú jej existenciu bolo evidovaných okolo 17 400 publikačných výstupov a zaznamenaných 18 000 citácií. Od roku 2001 vydáva vlastný fakultný vedecký časopis Acta Medica Martiniana. Akademická ratingová a rankingová agentúra ARRA opakovane vyhodnotila JLF UK ako najlepšiu lekársku fakultu na Slovensku.

JLF UK sa úspešne darí realizovať aj dlhodobý zámer v oblasti získavania a budovania nových priestorov pre aktivity v oblasti pedagogickej a vedecko-výskumnej, a síce centralizovať objekty do jednej lokality – do urbanistickej zóny pre vzdelanie, kultúru a oddych na Malej Hore. Podporuje klubovú, športovú, kultúrnu a vedeckú činnosť študentov združených v záujmovom združení Martinský klub medikov.

JLF UK sa od svojho vzniku rozvinula na ustanovizeň, ktorá sa podieľa na zvyšovaní úrovne vzdelávania formovaním vedomostného aj morálneho profilu absolventov, na vytváraní kvalitných podmienok pre štúdium, má vynikajúci kredit aj v zahraničí a napĺňa vedecko-výskumný program.

Poslanie Jesseniovej lekárskej fakulty

JLF UK v Martine je integrálnou súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave s právami a povinnosťami, ktoré jej vyplývajú z príslušných zákonných noriem, vrátane Štatútu UK a Štatútu JLF UK. 

Základným poslaním fakulty je rozvíjať a šíriť vzdelanosť a starať sa o jej hlboké pochopenie, pričom ako výskumná inštitúcia tak činí tvorivým vedeckým výskumom, ktorým otvára nové horizonty vo vede i vo vzdelávaní.

JLF UK z vlastnej vôle definuje svoje ciele a priority a členovia jej akademickej obce slobodne využívajú akademické práva pri výkone svojho povolania. Je garantom slobody a demokracie nielen na vlastnej akademickej pôde, ale za svoje poslanie považuje aj šírenie týchto princípov do celej spoločnosti.

Ako vysokoškolská inštitúcia, ktorá je súčasťou Univerzity Komenského, popredným centrom európskej vzdelanosti a univerzitou s medzinárodnou orientáciou, definuje svoje strategické ciele takto:

  • trvalo udržiavať a rozvíjať svoju identitu vedeckej a vzdelávacej ustanovizne najvyššej medzinárodnej úrovne,
  • vytvárať vynikajúce podmienky pre vzdelávanie v širokom spektre študijných programov na všetkých stupňoch  štúdia so zvláštnym dôrazom na doktorandské štúdium,
  • pripravovať svojich absolventov tak, aby reprezentovali nielen najvyšší stupeň osobnej a profesionálnej kvality, ale i ľudskosti a humanizmu,
  • zlepšovať vedecké a kultúrne výhľady spoločnosti ako aj jej hospodársku prosperitu.

JLF UK venuje osobitnú pozornosť ustavičnému hodnoteniu úrovne svojej vedeckej práce a výučby tak, aby jej študenti boli vedení vynikajúcimi odborníkmi – vedcami a pedagógmi.

Hlavné zameranie fakulty je sústredené do troch oblastí: pedagogickej, vedecko-výskumnej a liečebno-preventívnej, s rôznym rozsahom pôsobnosti. JLF UK má ambíciu prispieť k snahe UK stať sa popredným centrom európskej vzdelanosti.

Poslanie JLF UK sa realizuje v rámci nasledovného akademického profilu fakulty:

a) oblasť vzdelávania: Základným poslaním JLF UK v oblasti vzdelávania je poskytovať, rozvíjať a šíriť vzdelanosť všetkým, ktorí po nej túžia a vychovávať absolventov na úrovni poznatkov doby a súčasnej vedy, a to:

- v akreditovaných vysokoškolských študijných programoch – v doktorských študijných programoch všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku anglickom a jazyku slovensko a zubné lekárstvo - výučba v jazyku slovenskom, v bakalárskych študijných programoch ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo a v magisterských študijných programoch pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo, a to na úrovni kompatibilnej so vzdelávaním v krajinách EÚ podľa kritérií vyžadovaných pre regulované povolania,

-doktorandských študijných programoch tretieho stupňa v akreditovaných 15 študijných odboroch (normálna a patologická fyziológia; vnútorné choroby; chirurgia; gynekológia a pôrodníctvo; pediatria; neurológia; dermatovenerológia; anestéziológia a resuscitácia; patologická anatómia a súdne lekárstvo; klinická farmakológia; lekárska biofyzika; lekárska, klinická a farmakologická biochémia; farmakológia; verejné zdravotníctvo; anatómia, histológia a embryológia) pre občanov SR a zahraničných študentov,

- v rámci ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov pre kategóriu zdravotníckych pracovníkov - lekár: v akreditovaných špecializačných študijných programoch vnútorné lekárstvo; diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy; urológia; neurológia; chirurgia; pneumológia a ftizeológia; hematológia a transfuziológia; gynekológia a pôrodníctvo; infektológia; dermatovenerológia; pediatria; patologická anatómia; otorinolaryngológia; všeobecné lekárstvo; gastroenterológia; detská chirurgia; pracovné lekárstvo; neonatológia; pediatrická pneumológia a ftizeológia; anestéziológia a intenzívna medicína; ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve; pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa; pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy; revízne lekárstvo; klinická biochémia; zdravotnícky manažment a financovanie; súdne lekárstvo; onkológia v urológii; mamológia; klinická imunológia a alergológia a v akreditovaných certifikačných študijných programoch dorastové lekárstvo a komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy; pre kategóriu zdravotníckych pracovníkov – zubný lekár: v akreditovaných špecializačných študijných programoch zdravotnícky manažment a financovanie; maxilofaciálna chirurgia a pre kategóriu zdravotníckych pracovníkov – sestra: v akreditovaných špecializačných študijných programoch ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie, ošetrovateľská starostlivosť v komunite, ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii a v akreditovaných študijných programoch sústavného vzdelávania - mentor klinickej praxe v ošetrovateľstve; ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany; ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so stómiou,

- v rámci Univerzity tretieho veku zabezpečovať ďalšie celoživotné odborné vzdelávanie.

b) oblasť vedeckého výskumu: poslanie fakulty sa realizuje v slobodnom a neobmedzenom priestore vedeckého bádania s orientáciou na integráciu tak vnútri fakulty, ako aj navonok a s čoraz väčším dôrazom na efektivitu výskumných projektov a na výchovu ďalšej generácie. Na JLF UK sa vyprofilovali 4 komplexné výskumné oblasti: onkológia, molekulová biológia, neurovedy a respirológia. Výskum v týchto oblastiach sústreďuje podstatnú časť ľudských a ekonomických kapacít JLF UK a zásadne prispieva k tvorbe výsledkov vedecko-výskumnej činnosti a k zvyšovaniu kvalifikovanosti zamestnancov JLF UK.

c) oblasť liečebno-preventívna: poslanie fakulty sa realizuje formou podieľania sa na zabezpečovaní zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti pre občanov SR a na programovaní a realizovaní ďalšieho rozvoja tejto starostlivosti v kontexte celosvetového medicínskeho progresu.

Rozvoj vzdelávania a  vedeckého výskumu v integrovanej forme sa uskutočňuje podporou ŠVOČ a doktorandského štúdia ako predpokladu výchovy a rastu novej generácie vysokoškolských odborníkov v oblasti medicíny a ošetrovateľstva, ako aj účasťou v programoch postgraduálneho špecializačného štúdia. Doktorandské štúdium sa na JLF UK chápe ako základný predpoklad rastu novej kvalitnej generácie vysokoškolských učiteľov, lekárov a výskumných pracovníkov. Fakulta ako jedna z prvých akreditovaných lekárskych fakúlt na Slovensku poskytuje špecializačné štúdium lekárov a chce pokračovať v rozvoji tohto programu v intenciách kritérií UEMS.

Okrem toho fakulta poskytuje aj ďalšie vzdelávanie, knižničné a informačné služby a prostredníctvom UK vykonáva nakladateľskú a vydavateľskú činnosť, ktorá súvisí predovšetkým s vedeckou a pedagogickou prácou jej akademickej obce.

Zabezpečovaním úloh podľa uvedeného akademického profilu má JLF UK nielen regionálny, ale aj celoštátny a medzinárodný rozsah pôsobnosti. Okrem toho poskytovaním vysokoodbornej diagnostickej a liečebno-preventívnej činnosti pacientom z regiónu a celého Slovenska má regionálny a celoštátny rozsah pôsobnosti. JLF UK plní aj ďalšie úlohy – napr. posudkovú a expertíznu činnosť pre rôzne rezorty a pod. Medzinárodný rozsah pôsobenia JLF UK je ďalej aj v rozvíjaní existujúcich bilaterálnych zmluvných vzťahov a nezmluvných kooperácií s rôznymi zahraničnými inštitúciami.