Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

XXXIII. ŠVK 2012

Správa zo Študentskej Vedeckej Konferencie

33. Študentská Vedecká Konferencia na JLF UK v Martine bola v akademickom roku 2011/2012 organizovaná dňa 9. mája 2012. Prednášky študentov boli rozdelené do siedmych sekcií. Celkový počet prezentovaných prác bol 58 z toho 7 nesúťažných z týchto inštitúcii: Kirov State Medical Academy (Rusko), National University of Cordoba (Argentína), Semmelweis University (Maďarsko) a Univerzita Komenského (Bratislava). Z počtu 51 bolo 12 prác z ošetrovateľstva, 7 prác z nelekárskych študijných programov, 9 prác z teoretických odborov, 8 prác z predklinických odborov, 15 prác z klinických odborov. Z celkového počtu súťažiacich študentov (58) bolo 35 kvalifikovaných stážistov, tzn. podporených Projektom ESF. Ocenené boli najlepšie 3 práce v každej zo šiestich sekcií. Priestorovo bola konferencia realizovaná v prednáškových miestnostiach na Novomeského 7, Malej Hore 5 a sekcia hostí v Aule Magna, čím sme prispeli k prehľadnejšiemu a rýchlejšiemu priebehu. Záujem o prednášky z pohľadu neaktívnych študentov bol na veľmi dobrej úrovni, okrem sekcie hostí, kde by sme do budúcna mohli prilákať aj zahraničných študentov, keďže väčšina prednášok bola v anglickom jazyku.

Organizáciu ŠVK JLF UK sponzorsky podporili: Štrukturálny fond EÚ – Projekt OP Vzdelávanie (sumou 2 400 Eur) a Nadácia Dr.Jozefa Lettricha sumou 600 Eur. Nemalou mierou prispelo na konferenciu mesto Martin (knižné publikácie a tašky), ako aj samotná fakulta (strava, ubytovanie, plášte a tričká pre hostí). Každý účastník aktívnej prednášky získal navyše knižnú poukážku v hodnote 20 Eur, podporenú spomínaným ESF projektom.