Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Všeobecné lekárstvo

Obsah predmetov

Základy lekárskej terminológie - 1. semester

Cieľom výučby predmetu je orientácia v latinskej lekárskej terminológii, pretože znalosť určitých zložiek jazykovej stavby latinčiny a sčasti i gréčtiny je predpokladom primeraného a ekonomického zvládnutia takmer všetkých medicínskych disciplín. Hlavným výstupom výučby je získanie terminologickej kompetencie, t.j. schopnosti presného a správneho používania latinskej lekárskej terminológie. Absolvent LF by mal spĺňať nasledovné kritériá: a) zvládnutie fonetickej a grafickej stránky latinčiny b) ovládanie vybraných prostriedkov jazykového morfologického systému, ktoré sa týkajú vybraných menných a slovesných tvarov c) poznanie lexikálneho plánu jazyka, t.j. osvojenie si základného komplexu platných termínov s dôrazom na anatómiu, zahŕňajúceho tiež klinické disciplíny a farmaceutický okruh d) zvládnutie elementárnej syntaktickej štruktúry lekárskych termínov (viacslovné termíny, zhodný a nezhodný prívlastok, slovosled, receptúrna latinčina) e) ovládanie slovotvornej sústavy jednoslovných termínov (afixácia, polysémia predpôn, polyfunkčnosť prípon) a vzájomných vzťahov slovotvorných prvkov (synonymia, antonymia, homonymia).

Anglický jazyk, Nemecký jazyk - 1. a 2. semester

Cieľom štúdia cudzích jazykov na LF je získanie cudzojazyčnej kompetencie, ktorá umožňuje bezproblémové získavanie a spracovávanie informácií z cudzojazyčných zdrojov, podporuje tvorivé myslenie a prezentovanie odborných poznatkov v cudzom jazyku. Výstup z výučby cudzieho jazyka má výrazne profesionálne zameranie - budúci lekár má nadobudnúť receptívne zručnosti pri práci s odborným medicínskym  textom (čítanie s porozumením, stratégiu efektívneho čítania), ako i produktívnych zručností v písomnom i ústnom prejave potrebných v budúcej profesionálnej komunikácii.

Cudzí jazyk pre špeciálne účely (výberový predmet) - 7. a 8. semester

Cieľom tohto voliteľného kurzu je rozvíjať komunikačné zručnosti medzi lekárom a pacientom u študentov 4. ročníka odboru všeobecné lekárstvo. Témy sú zastúpené vo všetkých hlavných odboroch, počnúc od vnútorného lekárstva.
Hlavným výstupom výučby je značné rozšírenie odbornej slovnej zásoby. Dôraz sa pritom kladie na rozvíjanie schopnosti načúvať sťažnostiam pacienta, aktívne na ne reagovať, klásť kompetentné otázky nevyhnutné pri robení anamnézy, inštruovať pacienta pri fyzikálnom vyšetrení, vysvetľovať potrebnú liečbu a  radiť, čo má a nemá robiť, a to všetko tak, aby výstupom výučby bola vždy daná jazyková zručnosť.

SYLABY:

Anglický jazyk 1. ročník
Nemecký jazyk 1. ročník
Základy lekárskej terminológie 1. ročník
Cudzí jazyk pre špeciálne účely 4. ročník - anglický jazyk
Cudzí jazyk pre špeciálne účely 4. ročník - nemecký jazyk

 

SKÚŠKOVÉ OTÁZKY:

Skúškové otázky VL - latinčina
Skúškové otázky VL - angličtina
Skúškové otázky VL - nemčina