Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zubné lekárstvo

Obsah predmetov

Základy lekárskej terminológie - 1. semester

Cieľom výučby predmetu je orientácia v latinskej lekárskej terminológii, pretože znalosť určitých zložiek jazykovej stavby latinčiny a sčasti i gréčtiny je predpokladom primeraného a ekonomického zvládnutia takmer všetkých medicínskych disciplín. Hlavným výstupom výučby je získanie terminologickej kompetencie, t.j. schopnosti presného a správneho používania latinskej lekárskej terminológie. Absolvent LF by mal spĺňať nasledovné kritériá: a) zvládnutie fonetickej a grafickej stránky latinčiny b) ovládanie vybraných prostriedkov jazykového morfologického systému, ktoré sa týkajú vybraných menných a slovesných tvarov c) poznanie lexikálneho plánu jazyka, t.j. osvojenie si základného komplexu platných termínov s dôrazom na anatómiu, zahŕňajúceho tiež klinické disciplíny a farmaceutický okruh d) zvládnutie elementárnej syntaktickej štruktúry lekárskych termínov (viacslovné termíny, zhodný a nezhodný prívlastok, slovosled, receptúrna latinčina) e) ovládanie slovotvornej sústavy jednoslovných termínov (afixácia, polysémia predpôn, polyfunkčnosť prípon) a vzájomných vzťahov slovotvorných prvkov (synonymia, antonymia, homonymia).

Anglický jazyk, Nemecký jazyk - 1. a 2. semester

Cieľom štúdia cudzích jazykov na LF je získanie cudzojazyčnej kompetencie, ktorá umožňuje bezproblémové získavanie a spracovávanie informácií z cudzojazyčných zdrojov, podporuje tvorivé myslenie a prezentovanie odborných poznatkov v cudzom jazyku. Výstup z výučby cudzieho jazyka má výrazne profesionálne zameranie - budúci lekár má nadobudnúť receptívne zručnosti pri práci s odborným medicínskym  textom (čítanie s porozumením, stratégiu efektívneho čítania), ako i produktívnych zručností v písomnom i ústnom prejave potrebných v budúcej profesionálnej komunikácii.

SYLABY:

Anglický jazyk 1. ročník 
Nemecký jazyk 1. ročník
Základy lekárskej terminológie 1. ročník

Powerpointové prezentácie latinskej gramatiky:

1. deklinácia

2. deklinácia

3. spoluhlásková deklinácia

3. samohlásková deklinácia

4.-5. deklinácia

Adjektíva 3. deklinácie

Stupňovanie adjektív

3. grécka deklinácia

Recept - gramatická stavba

SKÚŠOBNÉ OTÁZKY:

Skúšobné otázky - latinčina
Skúšobné otázky - angličtina
Skúšobné otázky - nemčina