Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Nelekárske študijné programy

OBSAH PREDMETOV

Medicínska terminológia - 1. semester

Cieľom výučby latinskej medicínskej terminológie je získanie terminologickej kompetencie, t.j. schopnosti presného a jazykovo správneho používania medicínskeho terminologického materiálu v ústnej i písomnej podobe, ako aj získanie základnej orientácie vo všeobecnej problematike lekárskej terminológie.

Anglický jazyk - 1. - 3 semester

Cieľom výučby jazyka anglického u študentov ošetrovateľstva a nelekárskych študijných programov je nadobudnutie zručností efektívneho čítania (study skills) potrebných na získavanie a spracovávanie profesionálnych informácií z moderného ošetrovateľstva a iných nelekárskych odborov ako aj nadobudnutie produktívnych zručností (speaking, writing) potrebných na efektívnu komunikáciu  v niektorých typických profesionálnych situáciách a kontextoch.

Nemecký jazyk - 1. - 3 semester

Cieľom štúdia nemeckého jazyka u študentov ošetrovateľstva a nelekárskych študijných programov je rozvinúť a upevniť jazykové zručnosti,  hlavne  zručnosť efektívneho čítania odborných textov v integrácii s ostatnými zručnosťami - posluch, hovorenie a písanie vo vymedzených okruhoch a situáciách tesne spojených s budúcim povolaním.

SYLABY:

Medicínska terminológia
Medicínska terminológia - externé štúdium
Anglický jazyk
Anglický jazyk - externé štúdium
Nemecký jazyk
Nemecký jazyk - externé štúdium

SKÚŠKOVÉ OTÁZKY:

Skúškové otázky - medicínska terminológia
Skúškové otázky - nemecký jazyk
Skúškové otázky - anglický jazyk
Skúškové otázky - anglický jazyk externé štúdium
Skúškové otázky - nemecký jazyk externé štúdium