Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Informačný list predmetu

Vysoká škola:  Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Kód predmetu: J-S-VL-056

 

Názov predmetu: Klinická biochémia a laboratórna medicína

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby: Prednášky / cvičenia

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 14 / 14

Týždenný: 1 / 1       Za obdobie štúdia: 14 / 14

Metóda štúdia: prezenčná – 2 hodiny prednášok / 2 hodiny cvičení počas 7 týždňov

Počet kreditov: 1

Odporúčaný semester/trimester štúdia: odporúčané v 7. semestri štúdia v programe všeobecné lekárstvo

Stupeň štúdia: 1.+ 2. stupeň

Podmieňujúce predmety: J-S-VL-509 Lekárska chémia 2, J-S-VL-511 Lekárska biochémia 2, J-S-VL-038 Propedeutika vnútorných chorôb 2

Podmienky na absolvovanie predmetu: Na konci semestra po absolvovaní prednášok (nepovinné) a cvičení (90 % povinných) sa píše písomný test – 20 otázok (celkovo 20 bodov). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 18 bodov, na získanie hodnotenia B 17 - 16 bodov, na hodnotenie C 15 - 14 bodov, na hodnotenie D 13 bodov a na hodnotenie E 12 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z testu získa menej ako 12 bodov.

Výsledky vzdelávania:

Absolvovaním predmetu získa študent teoretické aj praktické vedomosti o rutinnej prevádzke a princípoch používaných metód v klinicko-biochemickom laboratóriu, a tiež o správnej indikácii a interpretácii výsledkov biochemických vyšetrení pri rôznych klinických stavoch.

Stručná osnova predmetu:

Úloha klinickej biochémie v medicíne, zásady odberu biologického materiálu a prípravy pacienta pred odberom, indikácie klinicko-biochemických vyšetrení, zdroje chýb pri biochemickej analýze, kontrola kvality, referenčné hodnoty, zásady hodnotenia a interpretácie biochemických nálezov. Vyšetrenie acidobázickej rovnováhy – základné a zmiešané poruchy. Poruchy metabolizmu vody a elektrolytov – hyper- a hypo- natrémia, kalémia, chloridémia.  Metabolizmus lipoproteínov, klinicko-biochemické vyšetrenia metabolizmu lipidov, hyperlipidémie, dyslipidémie, rizikové faktory a prevencia aterogenézy. Tumorové markery – rozdelenie z hľadiska biologickej funkcie, využitie tumorových markerov v skríningu, diagnostike a liečbe nádorových ochorení. Možnosti využitia molekulárno-biologickej diagnostiky – základné panely vyšetrenia jednonukleotidových polymorfizmov vo vzťahu k trombofílii, metabolizmu lipidov, farmakogenetike, hemochromatóze, sclerosis multiplex. Vyšetrenie likvoru, moču – chemické a mikroskopické. Odpady minerálov a metabolitov, parametre funkcie obličiek. Elektroforetické metódy – sérum, likvor, moč. 

Odporúčaná literatúra:

Čierny D. Klinicko-biochemické vyšetrenia: základy, interpretácia vybraných nálezov. - 1. vyd. - Martin : JLF UK - Portál MEFANET, 2021. - 102 s. [online] ISBN 978-80-8187-107-8

Dobrota D. et al. Lekárska biochémia, Osveta Martin, 2016, 788 s., ISBN 978-80-8063-444-5

Racek J et al. Klinická biochemie, III. ed., Galén, 2021, 454 s., ISBN 9788074925450

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Poznámky:  jedná sa o povinne voliteľný predmet, vyučuje sa v zimnom semestri 4. ročníka

Hodnotenie predmetov

Celkový počet hodnotených študentov: 344

A

B

C

D

E

FX

91 %

8,4 %

0,6 %

0 %

0 %

0 %

 

Vyučujúci:

MUDr. Daniel Čierny, PhD.

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 24. marca 2022

Schválil: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.