Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Informačný list predmetu

Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Informačný list predmetu

 Kód: 2-JVL-056-1/5243/00         

 Názov: Klinická biochémia a laboratórna medicína

 

 Študijný program: VL

 Garantuje: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

 Zabezpečuje: MUDr. Daniel Čierny, PhD.

 prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

Obdobie 

 štúdia

 predmetu:

7. semester

(4. ročník ZS)

 Forma výučby:  Cvičenie / Prednáška

 Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách ):

 Týždenný: 1 / 1

 Za obdobie štúdia: 14 / 14

 

 Počet

 kreditov: 1

 Podmieňujúce predmety:

Lekárska chémia, Lekárska biochémia, Propedeutika vnútorných chorôb

 Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:            Hodnotenie

 Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):       Test

 Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):   Zápočet

 Ciel' predmetu:

Laboratórne vyšetrenia sú nevyhnutnou súčasťou  diferenciálno-diagnostického procesu a liečebno-preventívnej starostlivosti o pacienta. Cieľom výučby je oboznámiť študentov s prácou v klinicko-biochemickom laboratóriu a naučiť ich, ako správne indikovať a interpretovať biochemické vyšetrenia pri rôznych klinických stavoch.

 Stručná osnova predmetu:

 

Úloha klinickej biochémie v medicíne, zásady odberu biologického materiálu a prípravy pacienta pred odberom, indikácie klinicko-biochemických vyšetrení, zdroje chýb pri biochemickej analýze, kontrola kvality, referenčné hodnoty, zásady hodnotenia a interpretácie biochemických nálezov. Vyšetrenie acidobázickej rovnováhy – základné a zmiešané poruchy. Poruchy metabolizmu vody a elektrolytov – hyper- a hypo- natrémia, kalémia, chloridémia.  Metabolizmus lipoproteínov, klinicko-biochemické vyšetrenia metabolizmu lipidov, hyperlipidémie, nový pohľad na interpretáciu dyslipidémií. Tumorové markery – rozdelenie z hľadiska biologickej funkcie, využitie tumorových markerov v skríningu, diagnostike a liečbe nádorových ochorení. Možnosti využitia molekulárno-biologickej diagnostiky – základné panely vyšetrenia jednonukleotidových polymorfizmov vo vzťahu k trombofílii, metabolizmu lipidov, farmakogenetike, hemochromatóze a osteoporóze. Vyšetrenie moču – chemické a mikroskopické, odpady minerálov a metabolitov. Elektroforetické metódy.  

 

 Literatúra:

Meško D, Pullmann R, Nosáľová G. Vademékum klinickej biochémie, Osveta Martin, 1998, 1647 s., ISBN 80-8063-005-4

Dobrota D. et al. Lekárska biochémia, Osveta Martin, 2012, 723 s., ISBN 978-80-8063-444-5

Racek J et al. Klinická biochemie, II. ed., Galén, 2006, 329 s., ISBN 8072623249

Gaw  &    Murphy  &    Srivastava  &    Cowan  &    O'Reilly. Clinical Biochemistry, 5th Edition, An Illustrated Colour Text Imprint: Churchill Livingstone, 2013, 196 pages, ISBN  9780702051791

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský / anglický

 Podpis garanta a dátum

 poslednej úpravy listu:

 05.09.2019