Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výukové materiály

Povinná a odporúčaná literatúra:

 

- materiály z prednášok a praktických cvičení

- skriptá: Čierny D. Klinicko-biochemické vyšetrenia: základy, interpretácia vybraných nálezov. - 1. vyd. - Martin : JLF UK - Portál MEFANET, 2021. - 102 s. [online] ISBN 978-80-8187-107-8

- učebnice: 

Dobrota D. et al. Lekárska biochémia, Osveta Martin, 2016, 788 s., ISBN 978-80-8063-444-5

Mareková M, Molčányiová A, Ďurovcová E, Turecký L. Klinická biochémia - Vybrané kapitoly, I. ed., Osveta, 2020, 302 s., ISBN 978-80-8063-489-6

Racek J et al. Klinická biochemie, III. ed., Galén, 2021, 454 s., ISBN 9788074925450