Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekty

Rádiologická klinika JLF UK a UNM je partnerom projektov:
 

Rádiologická klinika JLF UK a UNM sa zapojila do projektov:
 1. A Safety and Dose Finding Study of Plasmin (Human) Administered Into the Middle Cerebral Artery of Stroke Patients. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01014975. Principal Investigator: Kamil Zelenak, MD, PhD
 2. Názov projektu: Zubné lekárstvo - nový študijný program na JLF UK v Martine
  ITMS kód Projektu: 26110230066
  Operačný program:  Operačný program Vzdelávanie
  Trvanie projektu: 10/2012 –12/2015
  Hlavný riešiteľ projektu: doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.
 3. Názov projektu: Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení
  ITMS kód Projektu: 26220220153
  Operačný program: Operačný program Výskum a vývoj
  Trvanie projektu: 08/2011 – 10/2015
  Hlavný riešiteľ projektu: doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.
 4. Názov projektu: Centrum excelentnosti pre výskum v personalizovanej terapii (CEVYPET)
  ITMS kód Projektu: 26220120053
  Operačný program: Operačný program Výskum a vývoj
  Trvanie projektu: 09/2010 – 02/2015
  Hlavný riešiteľ projektu: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.
 5. Názov projektu: Využitie systému PACS vo výskume a vývoji
  ITMS kód Projektu: 26210120004
  Operačný program: Operačný program Výskum a vývoj
  Trvanie projektu: 10/2012 –03/2014
  Hlavný riešiteľ projektu: prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO
 6. Názov projektu: Vytvorenie nového diagnostického algoritmu pri vybraných nádorových ochoreniach
  ITMS kód Projektu: 26220220022
  Operačný program: Operačný program Výskum a vývoj
  Trvanie projektu: 09/2009 –05/2013
  Hlavný riešiteľ projektu: prof. RNDr. Peter Račay, PhD.
 7. Zeleňák,K., Poláček, H., Kováčik, A., Benko, M., Seňkevič, A., a spol.: Endovaskulárne výkony u patologických cievnych lézií. Grantová úloha MFN č. 27/2002.
 8. Poláček, H., Kováčik, A., Zeleňák, K. a spol.: Možnosti ultrazvukovej diagnostiky intrakraniálnych procesov. Fakultná výskumná úloha č. 7/2001.
 9. Poláček, H., Kováčik, A., Zeleňák, K., Benko, M.: Možnosti farebného dopplerovského ultrazvuku vo vaskulárnej diagnostike. Grantová úloha MFN č. 6/2000.
 10. Poláček, H., Kováčik, A., Zeleňák, K., Benko, M.: Možnosti transkraniálneho dopplerovského merania v diagnostike mozgových porúch. Fakultná výskumná úloha č. 03/1999.
 11. Lányi, A., Kašuba, J., Benko, M., Kováčik, A., Pokorný, D., Darmo,V., Matušovič, G., Frlička,P., Poláček,H.: Angiografia, CT, UZ, ERCP a PTC v diagnostike ochorení retroperitonea. Záverečná správa výskumnej úlohy R 29 01-03, Martin, 1989, 127 s