Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

Rádiologická klinika JLF UK v Martine vznikla v rámci rádiologického oddelenia martinskej nemocnice. Jeho vedúcim sa v roku 1946 stal MUDr. Arnošt Lányi, ktorý už ako docent od roku 1957 viedol v Martine katedru röntgenológie (bola súčasťou Slovenského ústavu pre doškoľovanie lekárov v Trenčíne).

Oddelenie a katedra sa v roku 1967 stali klinikou röntgenológie a rádiológie na čele s prof. MUDr. A. Lányim, DrSc., ako vedúcim.

Prof. MUDr. A. Lányi, DrSc., počas svojej praxe do roku 1986 vyškolil svojho nástupcu doc. MUDr. Vilibalda Darmu, CSc., a mnohých ďalších odborníkov. Vedúcim kliniky od roku 1986 do roku 1989 bol doc. MUDr. Vilibald Darmo, CSc., od roku 1992 do roku 1995 MUDr. Jozef Kašuba, CSc., od roku 1996 do roku 2015 MUDr. Hubert Poláček, CSc. a od roku 2015 je prednostom kliniky doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD.

Vo funkcii zástupcu prednostu (primára) pracovali: MUDr. Gustáv Matušovič (1968-1990), MUDr. Damian Pokorný (1990-1993), MUDr. Milan Benko (1993-2005), MUDr. Viera Cisáriková (2002-2005), MUDr. Mária Hladká (2005-2013), MUDr. Kamil Zeleňák, PhD. (2005-2015) a od roku 2015 je zástupcom prednostu MUDr. Martin Števík, PhD.

Vo funkcii odborných asistentov postupne pôsobili: doc. MUDr. Vilibald Darmo, CSc., MUDr. Peter Morvay, MUDr. Milan Benko, MUDr. Jozef Kašuba, CSc.,  Hubert Poláček, CSc., MUDr. Nina Košová, MUDr. Marek Šebo a MUDr. Martin Števík, PhD.

Pedagogicky boli vždy aktívni aj ostatní zdravotnícki pracovníci kliniky. Centrálne prístrojové vybavenie vrátane CT, MR, DSA a ultrazvuk, ako aj výučbové priestory sú situované v 6. pavilóne UNM.

Pedagogickú činnosť kliniky rozvinul skúsený učiteľ prof. MUDr. Arnošt Lányi, DrSc., ktorý mal v čase jej zakladania bohaté teoretické aj praktické skúsenosti z predatestačného doškoľovacieho zariadenia. Jeho rozsiahly, prehľadný archív rtg snímok využívali všetci jeho nasledovníci. MUDr. Jozef Kašuba, CSc., bol spoluautorom skrípt aj knihy Moderné zobrazovacie metódy v nukleárnej medicíne a rádiodiagnostike (Režnák, I. a kol.).

Prof. MUDr. Arnošt Lányi, DrSc. bol v rokoch 1968-1984 predsedom Rádiologickej spoločnosti a v rokoch 1973-1983 predsedom celoštátnej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore röntgenológia a rádiológia.

Klinika zabezpečuje teoretickú a praktickú výučbu rádiodiagnostiky pre študenov JLF UK v 4. ročníku, od roku 1995 aj výučbu zahraničných študentov v anglickom jazyku. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa pracovníci kliniky zaoberali najmä diagnostikou kostných chorôb, angiografickou a ultrazvukovou diagnostikou cievnych a onkologických ochorení a v súčasnosti CT a MR vyšetrovacími postupmi.

Vďaka spolupráci s Neurologickou a Neurochirurgickou klinikou je Rádiologická klinika lídrom v zavádzaní rôznych špičkových intervenčných techník do praxe, ako napr. zavádzanie stentov do karotických ciev, vnútrocievne ošetrovanie mozgových aneuryziem, trombolýza, embolizácia nádorov a cievnych malformácií, vnútrocievna liečba náhlej ischemickej cievnej mozgovej príhody. 

V oblasti MR spektroskopických vyšetrení je vytvorená spolupráca s klinickými pracoviskami a najmä Ústavom lekárskej biochémie (prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc., Mgr. Michal Bittšanský).

Počas existencie oddelenia a kliniky pracovníci publikovali mnohé odborné práce doma i v zahraničí. Prof. MUDr. A. Lányi, DrSc. je autorom monografie Periostózy v diagnostike kostných chorôb a spoluautorom ďalších odborných publikácií. Spoluautorom skrípt pre študentov je aj MUDr. J. Kašuba, CSc., MUDr. Hubert Poláček, CSc. je autorom kapitoly Rádiodiagnostika v ortopédii v publikácii Štandardné diagnostické postupy. Doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD. je okrem iného aj autorom monografie Endovaskulárna terapia stenózy arteria carotis (ISBN: 80-968742-4-1) a spoluautorom monografie Der Synkopenlotse (Ebert HH, Volkmann H, Zeleňák K - Thieme 2009, ISBN: 978-3-13-145981-7). 

Od roku 2008 klinika patrí medzi školiace postgraduálne pracoviská na Slovensku. Rádiologická klinika patrí dnes medzi popredné pracoviská s bohatou tradíciou, pracovníkmi ochotnými vždy pomôcť v diagnostike chorôb a rovnako aj pri pregraduálnej a postgraduálnej výučbe študentov a lekárov.