Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Vedecko-výskumná činnosť na Klinike detí a dorastu JLF UK je zameraná na 5 hlavných oblastí:

 • respirológia – výskum chronického kašľu, využitie CKR v klinickej praxi (v spolupráci s Ústavom patologickej fyziológie),
 • imuno-alergológia – výskum vzťahu GERD a astma, výskum v oblasti potravinovej alergie,
 • endokrinológia – najmä na možnosti skorej diagnostiky chronických komplikácii diabetes mellitus 1. typu, asociácia s génovými polymorfizmami,
 • kardiológia – diagnostika hypertenzie bieleho plášťa a
 • intenzívna starostlivosť u kriticky chorých detských pacientov – patoendokrinné zmeny metabolizmu (najmä glycidového) u kriticky chorých detí, efekt inzulinoterapie, význam oxidačného stresu.

Z historického hľadiska sa pracovisko od r. 1970 venovalo problematike salicylanových intoxikácií, vplyvu včasného podania kortikoidov na prevenciu nefropatie pri Schonleinovej-Henochovej purpure, na štúdium etiopatogenézy ortostatickej proteinúrie, štúdium termoregulácie, hypertenzie, komplikáciám diabetu, dopplersonografickému vyšetreniu mozgu obličiek a srdca, rádionuklidovým vyšetreniam nefrológie a kardiológie, štúdiu porúch vegetatívneho nervového systému, neinvazívnemu hodnoteniu vrodených anomálií srdca a pľúcnemu riečisku, skúmajú sa nové možnosti včasnej diagnostiky a liečby prieduškovej astmy u detí.Štúdium diabetických komplikácií sa realizovalo v rámci programu DIAMOND a DIAKOMP s centrálami v Pittzburgu a Paríži (prof. Buchanec), prof. Bánovčin nadviazal spoluprácu s Národným inštitútom detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Rabka, Poľsko.

Aktuálne riešené vedecké úlohy na klinike

1. Grant MZ SR - 2006/35-UK-04 „Sledovanie zmien glycidového metabolizmu u kriticky chorých detských pacientov v závislosti od závažnosti a prognózy ochorenia.“

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.

2. Grant MZ SR - 2006/38-UK-05 „Sledovanie citlivosti kašľových receptorov v rôznych patologických situáciách u detí.“

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

3.  Grant VEGA - 1/4240/07 „Vzťah medzi hypertenziou bieleho plášťa v detskom veku a sekundárnym orgánovým poškodením.“

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Alexander Jurko, DrSc.

4. Grant VEGA – 1/4249/07 „Hodnotenie mozgovej cirkulácie u detí s hydrocefalom pomocou transkraniálnej dopplerovskej sonografie.“

Spoluriešiteľ: MUDr. Peter Ďurdík

5. Grant VEGA - 1/4287/07 „Hodnotenie vzťahu stresom indukovanej hyperglykémie, metabolických a endokrínnych zmien k mortalite u kriticky chorých detí.“

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.

6. Grant UK - GUK/78/2007 „Význam stanovenia polymorfizmu génu AKR1B1 v skorej diagnostike diabetickej autonómnej neuropatie u deti.“

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Peter Ďurdík

NAJVÝZNAMNEJŠIE DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

 • Jednou z dôležitých príčin exacerbácie astmy dojčiat je gastroezofagový reflux, ktorý je v súvislosti s alergiou voči potravinovým alergénom.

 • Ďalšou významnou príčinou exacerbácie astmy detí predškolského veku sú Picornavirusy (90% exacerbácií).

 • Inhalačné kortikosteroidy nezvyšujú vnímavosť dýchacích ciest voči vírusovým infekciám.

 • V kontrole astmy detí školského veku je účinnejší nedocromil než kromoglykát sodný.

 • Jedným z diferenciálne diagnostických postupov obštrukcie dýchacích ciest dojčiat je ich odpoveď na bronchidilatanciá.

 • Recidivujúce infekcie horných dýchacích ciest detí bez alergie možno považovať za preastmu a z tohto hľadiska ich aj liečiť.

 • Zavedenie testu črevnej permeability u detí s potravinovou alergiou.

 • Vypracovala sa nová originálna metóda merania obštrukcie dýchacích ciest dojčiat.

 • Stanovili sa najvhodnejšie parametre merania bronchiálnej hyperreaktivity u detí.

 • Bol opísaný najväčší súbor intoxikovaných pacientov salicylanmi v československej literatúre. Ďalšími výsledkami v uvedenej oblasti bolo štúdium farmakokinetiky salicylanov.

 • Bol zistený priaznivý vplyv včasného podania kortikoidov na zábranu vzniku nefropatie pri Schonleinovej-Henochovej purpure u detí.

 • Boli opísané originálne zistenia pri etiopatogenéze ortostatickej proteinúrie (závislosť proteinúrie od ptózy obličky).

 • Boli nájdené patologické zmeny pri scintigrafickom vyšetrení obličiek pri juvenilnej hypertenzii v 54% prípadov.

 • Boli stanovené fyziologické hodnoty a dynamika zmien, ktoré charakterizujú pľúcne riečisko vo včasnom novorodeneckom období.

 • Boli stanovené základné fyziologické parametre zmeny krvného riečiska u plodov novorodencov a detí.

 • Bola stanovená variabilita rýchlosti prietoku hlavnými mozgovými cievami u dojčiat v závislosti od fyzickej a mentálnej aktivity.

 • Opísal sa nový syndróm zo skupiny syndrómov s instabilitou chromozómov.

 • Bola zistená dysregulácia kardiovaskulárneho systému v iniciálnom štádiu diabetes mellitus typ I., pri esenciálnej hypertenzii a pri kolapsových stavoch u detí.

 • Bolo zavedené vyšetrovania variability srdcovej frekvencie u detí s diabetes mellitus typ I. na hodnotenie subklinickej diabetickej neuropatie.

 • Bola zistená významná závislosť medzi vyšetrovaním citlivosti kašľových receptorov a subklinickou diabetickou neuropatiou u detí s diabetes mellitus typ I.

 • Potvrdený významný prognostický faktor akútnej hyperglykémie vo vzťahu k mortalite a morbidite u kriticky chorých detských pacientov.

 • Popísaný "diabetes of injury" u kriticky chorých detských pacientov.