Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

Všeobecné lekárstvo

Predmet Pediatrická propedeutika- v jazyku slovenskom a anglickom–  8.semester- predmet končí skúškou pozostávajúcou z praktickej a teoretickej časti

Predmet Pediatria 1a 2 v  jazyku slovenskom a anglickom- 9.a 10.semester – predmet končí zápočtom

Predmet Pediatria 3 v  jazyku slovenskom a anglickom – 11.-12. semester- predmet končí štátnou záverečnou skúškou

Predmet Rodinne lekárstvo ( podiel na výučbe s 1. internou klinikou)- v jazyku slovenskom a anglickom- 10. semester- predmet končí zápočtom

Voliteľný predmet Dorastové lekárstvo-  v  jazyku slovenskom a anglickom- 10. semester- predmet končí zápočtom

Letná prax -  po ukončení 10.semestra- v rozsahu 2 týždne

Ošetrovateľstvo

Predmet Klinická propedeutika- 2.semester Bc.štúdia (podiel na výučbe predmetu)

Predmet Pediatria 1 a 2 –v 3. roku Bc. štúdia ( prednášky)

Pôrodná asistencia

Predmet Výživa ženy, novorodenca a dojčaťa- 2.semester Bc. štúdia – predmet končí skúškou Predmet Klinická propedeutika- 2.semester Bc.štúdia (podiel na výučbe predmetu)

Predmet Pediatria – 4.semester Bc. štúdia – predmet končí skúškou

Vzor vypracovania chorobopisu k praktickej časti ŠZS (doc, 48kB)


Výučba v akademickom roku 2023/2024

 

Všeobecné lekárstvo

Zubné lekárstvo

Všeobecné lekárstvo - samoplatci

Nelekárske štúdijné programy