Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

VZNIK DETSKÉHO ODDELENIA

Detské oddelenie Oblastnej nemocnice v Martine vzniklo v roku 1943 (vedúci primár MUDr. L. Murtin zahynul pri bombardovaní nemocnice 21.12.1944). Oddelenie bolo pôvodne umiestnené v suteréne 5. pavilónu. V roku 1945 sa stal primárom MUDr. Vladimír Galanda, odborný asistent Detskej kliniky Slovenskej univerzity v Bratislave. Oddelenie bolo premiestnené do 7. pavilónu, neskôr 2. pavilónu a od roku 1947 umiestnené v účelovej budove na 4. a 5. poschodí 8. pavilónu, ambulantná a posteľová časť matiek na oddelení 8/1. Oddelenie malo pôvodne 64 postelí pre deti a 15 postelí pre matky, neskôr sa počet zvýšil až na 120 detských lôžok. V roku 1981 sa začala stavať budova pre JIS detskej kliniky, oddelenie mladších dojčiat a suplement kliniky (14. pavilón). Dokončená a odovzdaná bola v roku 1991. V súčasnosti je lôžková časť Kliniky detí a dorastu etablovaná na 4. a 5. poschodí 8. pavilónu a v pavilóne číslo 14. Odborné ambulancie sú umiestnené na 1. a 5. poschodí 8. pavilónu a v 14. pavilóne. 

 
ZAČIATKY VÝUČBY

Výučba pediatrie na detašovanom pracovisku Lekárskej fakulty UK v Martine sa začala v školskom 1962/1963. Prednášky zabezpečovala prof. MUDr. Irena Jakubcová, CSc., vedúca 1. detskej kliniky v Bratislave a tiež odborný asistent MUDr. Joze, ktorý prišiel na pracovisko po konkurze z detského oddelenia v Žiline. Od školského roku 1963/1964 nastúpili ako interní pracovníci postupne v poradí: odborný asistent MUDr. Ján Buchanec (z detského oddelenia v Martine), odborný asistent MUDr. Alexander Jurko (z Odborného liečebného ústavu detskej kardiológie na Sliači), odborný asistent MUDr. Štefan Sršeň, CSc. (z Detskej kliniky LF UPJŠ v Košiciach). Vedúcim katedry internistických disciplín sa stal doc. MUDr. Vladimír Galanda, CSc., tajomníkom katedry bol asistent MUDr. Ján Buchanec. Do katedry patrili: detská, interná, infekčná, neurologická a kožná klinika. Neskôr sa uvedené pracoviská osamostatnili a vytvorili vlastné kliniky.  

 
VEDENIE

Vedúcim detskej kliniky a katedry pediatrie od ich vzniku bol doc. MUDr. Vladimír Galanda, CSc. (od roku 1974 prof.), ktorý vo funkcii vedúceho kliniky pracoval do roku 1983 a vo funkcii vedúceho katedry pediatrie do roku 1982. Vedúcim katedry pediatrie bol v období rokov 1982-1986 prof. MUDr. Štefan Sršeň, DrSc., od roku 1986 do roku 2001 prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc., ktorého vo funkcii vystriedal prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. Zástupcami prednostu Kliniky detí a dorastu boli: MUDr. A. Slameňová (1966 - 1986), MUDr. M. Miklerová (1986 - 1993) a MUDr. E. Hyrdelová (1993 - doteraz).

 
KONFERENCIE A ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Detská klinika od roku 1967 každoročne, vždy v novembri, usporadúva celoslovenskú, od roku 1990 medzinárodnú vedeckú konferenciu, venovanú diagnostickým a terapeutickým aktualitám, ako aj pravidelné pracovné konferencie venované detskej kardiológii, resp. iným odborom pediatrie.

Detská klinika vždy udržiavala aj čulé styky so zahraničím. V 70. rokoch sa rozvinula spolupráca s detskou klinikou v Halle a Rostocku (prof. MUDr. J. Buchanech, DrSc.). V rokoch 1973-1974 bol prof. MUDr. A. Jurko, DrSc., na dlhodobom študijnom pobyte v Havane, kde nadviazal spoluprácu s pracovníkmi kardiochirurgického inštitútu, s ktorými mal spoločné prednášky i publikácie. Neskôr, v roku 1991, sa prof. MUDr. A. Jurko, DrSc., stal Fellow European Society of Cardiology, od roku 1992 Fellow International Society of Angiology, od roku 1992 Fellow International Society od Pathophysiology.

Prof. MUDr. Š. Sršeň, DrSc., bol koncom 70. rokov na dlhodobom študijnom pobyte v USA, kde nadviazal spoluprácu so špičkovými pracoviskami, zameranými na výskum v oblasti klinickej genetiky. Prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., absolvoval v rokoch 1990-1992 študijný pobyt na novorodeneckom oddelení Univerzitnej nemocnice v Zurichu s cieľom získať špičkové vedomosti týkajúce sa starostlivosti o novorodenca. Prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., po získaní Humboldtovho štipendia pracoval v rokoch 1992-1994 na Detskej klinike M.H.H. v Hannoveri. Výsledkom bolo niekoľko publikácií v karentovaných časopisoch a vypracovanie novej metódy merania respiračných funkcií u dojčiat. Absolvoval aj prednáškové pobyty na pozvanie v Britskom MRC v Gambii (1994) a v Poľsku (1996). Doc. MUDr. Milan Minárik, PhD. absolvoval v rokoch 1993-1997 trojročný pobyt na Pediatric Department of Henry Fond Hospital a Childrens Hospital of Michigan v Detroite (Michigan, USA). Na krátkodobom študijnom pobyte v USA a Holandsku bol doc. MUDr. Alexander Jurko, ml., PhD. Zo zdravotníckych pracovníkov dlhodobo v zahraničí pracoval MUDr. I. Marček, CSc., a študijný pobyt absolvoval MUDr. Ivan Hvizdák, a MUDr. M. Fedor. Prof. MUDr. Š. Sršeň, DrSc.doc. MUDr. K. Sršňová, CSc. významnou mierou obohatili medzinárodné štúdie najmä v problematike alkaptonúrie a sú uznávanými pracovníkmi v medzinárodnom rozsahu.