Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

Budova Vysokoškolského internátu na ul. L. Novomeského č. 7 je v prevádzke od roku 1964. Pôvodne mala slúžiť Pedagogickému inštitútu v Martine. Prvou riaditeľkou bola Anna Valentovičová v rokoch 1964-1981. V nasledujúcich rokoch internát riadili: RNDr. Jozef Dobiaš, CSc. (1981-1982), Ladislav Dojčár (1982-1983), PaedDr. Vojtech Stupák (1983-1990), Ing. Ladislav Porubec (1990), Ing. Vladimír Záhradný (1990-1992) a od roku 1992 PhDr. Jana Seryjová. Vysokoškolský internát a jedáleň od svojho vzniku až do konca roku 1980 patrili pod celoslovenskú Správu študentských domovov a jedální v Bratislave.

Od roku 1981 prešli organizačne do pôsobnosti fakulty. V roku 2005 sa stal vlastníctvom UK v Bratislave objekt Domova mládeže pri SZŠ v Martine na ul. P. O. Hviezdoslava č. 35, čím sa rozšírila projektovaná ubytovacia kapacita pre študentov a zamestnancov fakulty o 172 lôžok.

Neoddeliteľnou súčasťou v oblasti poskytovania sociálnych služieb je i študentská jedáleň. Dostavba stravovacích priestorov prebiehala v rokoch 1965-1967. Miesto vedúcej jedálne od jej vzniku až do roku 1993 vykonávala Oľga Móricová. Od roku 1993 do roku 2005 bol vedúcim jedálne Daniel Húšťa a od roku 2005 je vedúcou jedálne Babeta Kašovičová.