Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne informácie

Dôležitý oznam pre ubytovaných študentov!

Podľa platného Covid automatu prechádzame od pondelka 13.9.2021 do oranžovej fázy, čo znamená stupeň Ostražitosť v zmysle Vyhlášky ÚVZ č. 240/2021. Ubytovacie zariadenia UK v tejto fáze prechádzajú na režim OTP /očkovaní - testovaní - s prekonaním ochorenia Covid 19.

 

Pre účely kontroly vykonávanej zamestnancami ubytovacieho zariadenia je potrebné si pripraviť pred vstupom do budovy:

* potvrdenie o očkovaní, alebo

* potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo

* potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Pri kontrole je potrebné predložiť aj ISIC.

GDPR

V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR) nie je možné poskytovať akékoľvek informácie o ubytovaní fyzických osôb, resp. žiadateľov o pridelenie ubytovania a následne uby-tovaných, ak osoby dosiahli plnú spôsobilosť na právne úkony – plnoletosť. Ak je zastupovanie týchto osôb nevyhnutné, je potrebné zaslať úradne overené plnomocenstvo od dotknutej fyzickej osoby, resp. plno-letého žiadateľa o pridelenie ubytovania alebo ubytovaného. Vzor dokumentu je prístupný na webovej stránke www.uniba.sk/oou, pričom pre urýchlenie procesov jeho spracovania môže byť úradne overené plnomocenstvo zaslané elektronicky na dpo@uniba.sk (zastupovanie je však podmienené doručením ori-ginálu plnomocenstva na adresu: zodpovedná osoba, Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum infor-mačných technológií UK, Šafárikovo námestie 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1, Slovenská republika).V prípade, ak ste držiteľ preukazu ŤZP s nárokom na asistenciu, je potrebné nám zaslať úradne overené plnomocenstvo na spracovanie údajov o vašom želanom spolubývajúcom. Ak chcete plnomocenstvo riešiť osobne, obráťte sa na CePIT, kde vám poskytnú ďalšie informácie.

Úhrady poplatkov

Pripomíname, že úhrady týkajúce sa ubytovacích služieb vrátane druhej časti kaucie sa poukazujú na účet internátu SK12 8180 0000 0070 0013 4748. Výnimkou boli len preddavky na kaucie, ktoré prijatí uchádzači uhrádzali na účet Rektorátu UK.