Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne informácie

Ubytovanie v akademickom roku 2023/2024

Vážení ubytovaní,

venujte prosím pozornosť následovným inštrukciám ku odubytovaniu v akademickom roku 2022/2023.

Ubytovaní študenti sa z VI odhlasujú počas pracovných dní spravidla do 30.06.2023

Pondelok – Štvrtok v čase: 8,00 – 11,00

                                                        12,30 – 14,00

Piatok v čase:                            8,00 – 11,00

alebo po individuálnej osobnej dohode so zamestnancom referátu pre ubytovanie.

Študenti končiacich ročníkov sa môžu odubytovať po poslednej štátnej skúške. V prípade, že majú štátnu skúšku do 02.06.2023 a v tento deň sa stihnú odubytovať, nemajú povinnosť platiť bytné za mesiac 06/2023.

 

V prípade, že sa študent neodhlási v riadnom termíne do 30.06.2023 bude mu uložená pokuta v zmysle zmluvy o ubytovaní čl. V ods.3.

V prípade, že sa ubytovaný riadne neodubytuje, neuhradil svoje finančné pohľadávky a zmluvné záväzky voči VI ku dňu odubytovania sa, nebude následne ubytovaný v žiadnom ubytovacom zariadení UK napriek skutočnosti, že mu na nasledujúci akademický rok bolo pridelené ubytovanie. Neuhradené zmluvné záväzky a škody budú riešené v zmysle platných predpisov, prípadne súdnou cestou.

Záujem o ubytovanie po 30.06.2023 (počas leta 2023) je nutné nahlasovať v čase od 01.06.2023 do 15.06.2023 osobne, prípadne mailom na referáte pre ubytovanie.  Vzhľadom ku plánovaným rekonštrukciám a iným akciám nebude možné, aby ste boli ubytovaný na svojej izbe, teda Vám bude izba pridelená referátom pre ubytovanie.

Ubytovanie počas leta z dôvodu absolvovania povinnej praxe je možné za finančne rovnakých podmienok ako počas akademického roku. Povinná prax sa zdokladuje priložením kópie zadeľovacieho listu- potvrdeného z prideleného pracoviska po ukončení povinnej praxe.

 

PRI ODUBYTOVANÍ SA DRŽTE NASLEDUJÚCICH INŠTRUKCIÍ :

Zoberte si z vrátnice formulár odchodka a vypíšte svoje osobné údaje.

Postupujte podľa formuláru (odovzdajte posteľnú bielizeň, kontrolovať izbu bude pani upratovačka, následne údržbár, navštívte oddelenie majetku a referát pre ubytovanie).

Formulár prineste podpísaný osobne na referát pre ubytovanie najneskôr do 30.06.2023.

Izba a všetky jej súčasti (balkón, chodba, kúpelňa) musia byť čisté a všetok nábytok musí byť uložený na pôvodnom mieste. Chladničku nechajte umytú, odmrazenú, otvorenú a vypnutú.

Všetko, čo bolo zapožičané, treba vrátiť.

Ak ste niečo poškodili, bude Vám pokuta odpočítaná z depozitu, v prípade, že je škoda vyššia ako suma uhradeného depozitu, treba uhradiť rozdiel na vrátnici ešte pred odovzdaním formuláru na referáte pre ubytovanie.

Podpísaný formulár zamestnancami musí byť v deň odchodu.

Vo Vašom konte na stránke : https://ubytovanie.uniba.sk v záložke osobné údaje prosím aktualizujte kontakty a skontrolujte/doplňte správny IBAN banky, kde Vám môžeme vrátiť zostávajúce prostriedky z platby za ubytovanie a depozit. V prípade, že máte zahraničnú banku (inú ako slovenskú) nebude možné na Vašom konte pridať IBAN, preto prosím svoj IBAN pošlite mailom (z konta UNIBA) referentovi, ktorému ste odovzdali formulár odchodka.OZNAM KOLOBEŽKY

 

Vážení ubytovaní ,

 

 

s účinnosťou od 13.2.2023 vedenie Vysokoškolského internátu JLF UK z dôvodu zabezpečenia protipožiarnej bezpečnosti objektov zakazuje donášanie elektrických kolobežiek do ubytovacích priestorov, rovnako zakazuje aj krátkodobé nabíjanie elektrických kolobežiek kdekoľvek v objektoch Vysokoškolského internátu.

K uvedenému rozhodnutiu sme dospeli po viacerých mediálne známych prípadoch samovznietenia batérií pri parkovaní aj pri nabíjaní. V letnej sezóne budú znovu dostupné zdieľané elektrokolobežky pred obidvomi budovami Vysokoškolského internátu, v prípade záujmu je možné využívať tieto.

Nerešpektovanie tohto zákazu bude považované za porušenie Internátneho poriadku, konkrétne Článku 5, bodu 8. 

 

 

 

Cenníky platné od 31.08.2022 nájdete v časti UBYTOVANIE

GDPR

V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR) nie je možné poskytovať akékoľvek informácie o ubytovaní fyzických osôb, resp. žiadateľov o pridelenie ubytovania a následne uby-tovaných, ak osoby dosiahli plnú spôsobilosť na právne úkony – plnoletosť. Ak je zastupovanie týchto osôb nevyhnutné, je potrebné zaslať úradne overené plnomocenstvo od dotknutej fyzickej osoby, resp. plno-letého žiadateľa o pridelenie ubytovania alebo ubytovaného. Vzor dokumentu je prístupný na webovej stránke www.uniba.sk/oou, pričom pre urýchlenie procesov jeho spracovania môže byť úradne overené plnomocenstvo zaslané elektronicky na dpo@uniba.sk (zastupovanie je však podmienené doručením ori-ginálu plnomocenstva na adresu: zodpovedná osoba, Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum infor-mačných technológií UK, Šafárikovo námestie 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1, Slovenská republika).V prípade, ak ste držiteľ preukazu ŤZP s nárokom na asistenciu, je potrebné nám zaslať úradne overené plnomocenstvo na spracovanie údajov o vašom želanom spolubývajúcom. Ak chcete plnomocenstvo riešiť osobne, obráťte sa na CePIT, kde vám poskytnú ďalšie informácie.

Úhrady poplatkov

Pripomíname, že úhrady týkajúce sa ubytovacích služieb vrátane druhej časti kaucie sa poukazujú na účet internátu SK12 8180 0000 0070 0013 4748. Výnimkou boli len preddavky na kaucie, ktoré prijatí uchádzači uhrádzali na účet Rektorátu UK.