Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne informácie

OZNAM KOLOBEŽKY

 

Vážení ubytovaní ,

 

 

s účinnosťou od 13.2.2023 vedenie Vysokoškolského internátu JLF UK z dôvodu zabezpečenia protipožiarnej bezpečnosti objektov zakazuje donášanie elektrických kolobežiek do ubytovacích priestorov, rovnako zakazuje aj krátkodobé nabíjanie elektrických kolobežiek kdekoľvek v objektoch Vysokoškolského internátu.

K uvedenému rozhodnutiu sme dospeli po viacerých mediálne známych prípadoch samovznietenia batérií pri parkovaní aj pri nabíjaní. V letnej sezóne budú znovu dostupné zdieľané elektrokolobežky pred obidvomi budovami Vysokoškolského internátu, v prípade záujmu je možné využívať tieto.

Nerešpektovanie tohto zákazu bude považované za porušenie Internátneho poriadku, konkrétne Článku 5, bodu 8. 

 

 

 

Cenníky platné od 31.08.2022 nájdete v časti UBYTOVANIE

GDPR

V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR) nie je možné poskytovať akékoľvek informácie o ubytovaní fyzických osôb, resp. žiadateľov o pridelenie ubytovania a následne uby-tovaných, ak osoby dosiahli plnú spôsobilosť na právne úkony – plnoletosť. Ak je zastupovanie týchto osôb nevyhnutné, je potrebné zaslať úradne overené plnomocenstvo od dotknutej fyzickej osoby, resp. plno-letého žiadateľa o pridelenie ubytovania alebo ubytovaného. Vzor dokumentu je prístupný na webovej stránke www.uniba.sk/oou, pričom pre urýchlenie procesov jeho spracovania môže byť úradne overené plnomocenstvo zaslané elektronicky na dpo@uniba.sk (zastupovanie je však podmienené doručením ori-ginálu plnomocenstva na adresu: zodpovedná osoba, Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum infor-mačných technológií UK, Šafárikovo námestie 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1, Slovenská republika).V prípade, ak ste držiteľ preukazu ŤZP s nárokom na asistenciu, je potrebné nám zaslať úradne overené plnomocenstvo na spracovanie údajov o vašom želanom spolubývajúcom. Ak chcete plnomocenstvo riešiť osobne, obráťte sa na CePIT, kde vám poskytnú ďalšie informácie.

Úhrady poplatkov

Pripomíname, že úhrady týkajúce sa ubytovacích služieb vrátane druhej časti kaucie sa poukazujú na účet internátu SK12 8180 0000 0070 0013 4748. Výnimkou boli len preddavky na kaucie, ktoré prijatí uchádzači uhrádzali na účet Rektorátu UK.