Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne informácie

Informácie týkajúce sa možnosti opätovného ubytovania na internáte

Dovoľujeme si vás informovať, že v rámci uznesenia vlády SR č. 160 zo 17.03.2021 bola doplnená výnimka týkajúca sa vysokého školstva. Zákaz vychádzania sa s účinnosťou od 20.3.2021 nevzťahuje na:

 -  cestu študenta 4., 5. a 6. ročníka v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore ošetrovateľstvo, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore pôrodná asistencia, študenta 4., 5. a 6. ročníka študijného odboru zubné lekárstvo, študenta 4. a 5. ročníka študijného odboru farmácia, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore verejné zdravotníctvo, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore zdravotnícke vedy do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy a cestu späť, ak sa preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ktorý prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho, prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ktorého zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Zdôrazňujeme, že na internát sa môžu vrátiť len študenti spadajúci do vyššie uvedenej výnimky.

Študenti uvedení vo výnimke, ktorí podpísali dodatok k zmluve o ubytovaní sa môžu opätovne ubytovať na internáte. Svoje rozhodnutie pre návrat na internát spolu s termínom návratu je potrebné obratom oznámiť na referát pre ubytovanie (andrea.simkovauniba.sk).

Daným študentom bude ešte v priebehu marca oznámená výška poplatku (podľa termínu príchodu), ktorú následne uhradia na účet. Tato bude zahŕňať druhú časť kaucie a poplatok za ubytovanie.

Študenti sa musia v rámci pobytu na internáte pri každom vstupe  preukázať službu konajúcemu zamestnancovi na vrátnici jedným z uvedených potvrdení:

 negatívny výsledok antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na nie starší ako 7 dní, negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní, potvrdenie o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 druhou  dávkou vakcíny  pred min. 14 dňami, dokladom o prekonaní COVID-19 nie starším ako 3 mesiace, potvrdením, že zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.                                                                                                                                                                                              

Nakoľko je epidemiologická situácia i naďalej vážna, je nutné správať sa zodpovedne a ohľaduplne. Stále platí, že:  

* je potrebné dodržiavať RUR /dezinfekcia rúk, nosenie respirátorov FFP2, odstup od iných osôb,

* je potrebné minimalizovať kontakt s inými osobami,

* je zákaz návštev medzi ubytovanými ako i vstup hostí resp. neubytovaných do budovy VI a J.

Pri porušení zdravotných, bezpečnostných, hygienických alebo epidemiologických opatrení súvisiacich s výskytom a šírením koronavírusu hrozí pokuta v zmysle platných predpisov. V takomto prípade môže byť ubytovanému zamedzený i prístup do objektu.

V rámci monitorovania počtu prítomných osôb  na internáte vás taktiež žiadame o to, aby ste svoj príchod ako i odchod hlásili pracovníkovi na vrátnici (opustenie ubytovacieho zariadenia na min. 1 deň a následne príchod po tejto dobe).

Usmernenie na zabezpečenie hygienických a bezpečnostných opatrení pre ubytovacie zariadenie

Usmernenie na zabezpečenie hygienických a bezpečnostných opatrení pre ubytovacie zariadenie platné od 25.02.2021

ODPORÚČANIE

V súvislosti s platným zákazom vychádzania a následne s vyplývajúcim režimom práce z domu odporúčame využívať najmä elektronickú komunikáciu so zamestnancami VI a J.

GDPR

V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR) nie je možné poskytovať akékoľvek informácie o ubytovaní fyzických osôb, resp. žiadateľov o pridelenie ubytovania a následne uby-tovaných, ak osoby dosiahli plnú spôsobilosť na právne úkony – plnoletosť. Ak je zastupovanie týchto osôb nevyhnutné, je potrebné zaslať úradne overené plnomocenstvo od dotknutej fyzickej osoby, resp. plno-letého žiadateľa o pridelenie ubytovania alebo ubytovaného. Vzor dokumentu je prístupný na webovej stránke www.uniba.sk/oou, pričom pre urýchlenie procesov jeho spracovania môže byť úradne overené plnomocenstvo zaslané elektronicky na dpo@uniba.sk (zastupovanie je však podmienené doručením ori-ginálu plnomocenstva na adresu: zodpovedná osoba, Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum infor-mačných technológií UK, Šafárikovo námestie 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1, Slovenská republika).V prípade, ak ste držiteľ preukazu ŤZP s nárokom na asistenciu, je potrebné nám zaslať úradne overené plnomocenstvo na spracovanie údajov o vašom želanom spolubývajúcom. Ak chcete plnomocenstvo riešiť osobne, obráťte sa na CePIT, kde vám poskytnú ďalšie informácie.

Úhrady poplatkov

Pripomíname, že úhrady týkajúce sa ubytovacích služieb vrátane druhej časti kaucie sa poukazujú na účet internátu SK12 8180 0000 0070 0013 4748. Výnimkou boli len preddavky na kaucie, ktoré prijatí uchádzači uhrádzali na účet Rektorátu UK.