Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne informácie

OD 15.3.2022 KONČÍ NA INTERNÁTOCH REŽIM OTP

<output>15. 3. 2022 končí na internátoch režim OTP</output>

<output>15. 3. 2022 končí na internátoch režim OTP</output>

<output>15. 3. 2022 končí na internátoch režim OTP</output>

<output>15. 3. 2022 končí na internátoch režim OTP</output>

<output></output>

GDPR

V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR) nie je možné poskytovať akékoľvek informácie o ubytovaní fyzických osôb, resp. žiadateľov o pridelenie ubytovania a následne uby-tovaných, ak osoby dosiahli plnú spôsobilosť na právne úkony – plnoletosť. Ak je zastupovanie týchto osôb nevyhnutné, je potrebné zaslať úradne overené plnomocenstvo od dotknutej fyzickej osoby, resp. plno-letého žiadateľa o pridelenie ubytovania alebo ubytovaného. Vzor dokumentu je prístupný na webovej stránke www.uniba.sk/oou, pričom pre urýchlenie procesov jeho spracovania môže byť úradne overené plnomocenstvo zaslané elektronicky na dpo@uniba.sk (zastupovanie je však podmienené doručením ori-ginálu plnomocenstva na adresu: zodpovedná osoba, Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum infor-mačných technológií UK, Šafárikovo námestie 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1, Slovenská republika).V prípade, ak ste držiteľ preukazu ŤZP s nárokom na asistenciu, je potrebné nám zaslať úradne overené plnomocenstvo na spracovanie údajov o vašom želanom spolubývajúcom. Ak chcete plnomocenstvo riešiť osobne, obráťte sa na CePIT, kde vám poskytnú ďalšie informácie.

Úhrady poplatkov

Pripomíname, že úhrady týkajúce sa ubytovacích služieb vrátane druhej časti kaucie sa poukazujú na účet internátu SK12 8180 0000 0070 0013 4748. Výnimkou boli len preddavky na kaucie, ktoré prijatí uchádzači uhrádzali na účet Rektorátu UK.