Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prihlásenie počítača

Vďaka rekonštrukcii počítačových sietí a technológiám z projektu EÚ, je zavedený systém pripojovania študentských počítačov do Internetu na Vysokoškolských internátoch JLF UK ul. Novomeského a ul. Hviezdoslavova pomocou autentifikácie prostredníctvom protokolu IEEE 802.1x.

Počítače sa neregistrujú, nevyplňuje sa žiadny formulár, autentifikujú sa len ich používatelia. Počítač jednoducho pripojte do dátovej zásuvky. Predtým si prosím, naštudujte predpis Smernica rektora UK - Bezpečnostná politika Integrovaného informačného a komunikačného systému UK ako aj Vnútorný predpis č.2/2011, Smernica rektora, ktorou sa upravujú pravidlá informačnej bezpečnosti UK.

Postup ako nakonfigurovať svoje sieťové pripojenie

Kliknite na tlačítko Štart a napíšte do riadku pre vyhľadanie services.msc, následne ho spustite a vyhľadajte službu Wired AutoConfig.  Aby fungovalo overovanie 802.1x vo Windows 7, 8, 10 je nevyhnutné mať automaticky spustenú službu "Automatická konfigurácia káblovej siete / Wired AutoConfig" na káblovom pripojení (záložka Overenie). Naviac je potrebné na tejto záložke kliknúť na tlačítko "Ďalšie nastavenia" a zvoliť možnosť "Zadať režim overovania". Pre sieťové pripojenie je potrebné potom nastaviť automatické priradenie IP adresy prostredníctvom DHCP, viď. obrázok..

Keď bude počítač pripojený káblom do počítačovej zásuvky, v pravom dolnom rohu sa môže u niektorých systémov objaviť aj výzva na zadanie overovacích údajov. Kliknete na ňu a zadáte prístupové údaje, ktoré ste dostali z webovej stránky https://identity.uniba.sk/, pričom položku doména necháte prázdnu. Ak sa objaví v pravej lište informácia, voľba siete, zvoľte verejnú sieť, nie domácu ani pracovnú! Vyhnete sa tým viacerým možným budúcim problémom vypínania sieťového rozhrania.

Príklad prihlasovacích údajov používaných na UK:

- používateľské meno: novak1

- prístupový kód (heslo): abcxyz