Vnútorné predpisy

Vnútorné predpisy UK

  • Vnútorný predpis č. 7/2011 Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní  na Univerzite Komenského v Bratislave.

Vnútorné predpisy JLF UK