Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Nahlasovanie korupcie

mailom: jlf.korupciauniba.sk

poštou: tlačivo F-141 - Záznam o prijatí oznámenia o podozrení na korupčné správanie

   Rada proti korupcii

   Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A,

   036 01 Martin,

   obálka s oznámením musí byť zalepená, so zreteľne viditeľným označením

   „Oznámenie pre RPK – NEOTVÁRAŤ“,

elektronicky: elektronický formulár

anonymne do schránky (schránka je umiestnená na dekanáte, na prízemí, pri podateľni pošty)

osobne - členovi Rady proti korupcii

   (o podaní oznámenia týmto spôsobom musí byť vyhotovený písomný záznam – formulár F-141).

*** Oznámenie musí byť čitateľné, formálne a obsahovo zrozumiteľné a musí byť z neho zrejmé, na akú konkrétnu protispoločenskú činnosť poukazuje.