Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Klauzuly do zmluvy

Do uzatváraných zmlúv je potrebné dopĺňať:

 

Slovenská verzia

1.     Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto zmluvy striktne dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.

2.    Dodávateľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v jeho mene pri poskytovaní plnenia podľa tejto zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto zmluvy, neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo organizácii alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení predmetu tejto zmluvy v prospech Dodávateľa.

3.    Dodávateľ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa tejto časti zmluvy  a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia.

4.    Akékoľvek preukázané korupčné správanie zo strany Dodávateľa alebo porušenie povinností podľa bodov 1, 2, 3 tejto časti zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

 

 

Anglická verzia

1.     In fulfilling the subject of this Agreement, the contracting parties undertake to strictly comply with applicable laws prohibiting bribery of public officials and private persons, unlawfully influencing public officials, money laundering, and undertake to introduce and implement all necessary and appropriate procedures and measures leading to the prevention of corruption.

2.    The Supplier declares that, to the best of his knowledge, none of his officials, representatives, employees, or other persons acting on his behalf when providing performance under this Agreement for the Customer/Buyer or on his behalf on the basis of this Agreement, offers or will directly or indirectly offer, give, provide, solicit or receive funds or any other valuables, or provide any benefits, gifts or hospitality to any person, company or organization or employee, political party or movement, candidate for political nomination, person acting in a legislative, administrative or a judicial body of any kind, or in an international public organization for the purpose of influencing the actions of such a person in his capacity, using remuneration, or inducing the incorrect performance of the relevant function or activity by any person, in order to obtain or maintain an advantage in the fulfillment of the subject of this Agreement for the benefit of Supplier.

3.    The Supplier undertakes to immediately notify the Customer/Buyer in an appropriate manner of any suspicion of breach of obligations under this part of the Agreement and to be fully cooperative in a thorough investigation of the suspicion.

4.    Any proven corrupt behavior on the part of the Supplier or breach of obligations under points 1, 2, 3 of this part of the Agreement is considered a material breach of this Agreement.