Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Dotazník

DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM REZIDENTSKÉHO ŠTÚDIA

 

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky sa v súčasnosti venuje problematike nastavenia systému rezidentského štúdia a faktorom, ktoré ovplyvňovali a ovplyvňujú jeho realizáciu. V tejto súvislosti úrad uskutočňuje krátky dotazníkový prieskum určený pre respondentov, ktorí sú/boli do systému rezidentského štúdia zapojení a majú s ním osobnú skúsenosť. Výsledky prieskumu budú anonymizované a použité výlučne na doplnenie záverov z kontrolnej činnosti úradu v tejto oblasti.

Týmto si Vás dovoľujeme poprosiť o vyplnenie dotazníka a vopred ďakujeme za Vašu ochotu a čas, ktorý mu venujete. Dotazníky budú prístupné do konca júla 2021. Nižšie sú uvedené linky na jednotlivé typy dotazníkov, prosím  vyberte kliknutím ten, ktorý sa Vás týka (Ctrl+klik)

·   Dotazník pre rezidentov (špec. odbor všeobecné lekárstvo a pediatria)

·   Dotazník pre zdrav. pracovníkov študujúcich mimo RŠ (špec. odbor všeobecné lekárstvo a pediatria)

·   Dotazník pre zamestnávateľov rezidentov (špec. odbor všeobecné lekárstvo a pediatria)

·   Dotazník pre školiteľov rezidentov (ambul. všeob. lekára pre dospelých a pediatrické ambulancie)

 


Interný dotazník určený pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v rámci rezidentského štúdia - pediatria a všeobecné lekárstvo

Zaujíma nás Váš názor. Dotazník

 

Dotazník zasielajte na adresu:

Ing. Miroslava Ondrová

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Malá Hora 4A, 036 01 Martin