Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Mamodiagnostika v gynekológii

Odborný garant:

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM

Kollárova 2

036 01 Martin

jan. danko@uniba.sk


 

Certifikačná príprava nadväzuje na

a)  špecializáciu v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,

b) špecializáciu I. stupňa v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004 a najmenej trojročnú odbornú zdravotnícku prax v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo

c)  špecializáciu v špecializačnom odbore klinická onkológia a najmenej tri roky odbornej zdravotníckej praxe v prsníkovej ambulancii.

 

Dĺžka trvania certifikačného programu:   1 rok

 

Projekt certifikačného študijného programu

Časovo-tematický plán štúdia

Pokyny pre spracovanie odbornej prednášky

Kalendár vzdelávacích aktivít

Žiadosť o zaradenie do certifikačnej prípravy