Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Dorastové lekárstvo

Odborný garant:

doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM

Kollárova 2

036 01 Martin

jakusova.lgmail.com alebo lubica.jakusovauniba.sk

<output>

jakusova.l@gmail.com

lubica.jakusova@uniba.sk

</output>


Certifikačný štúdijný program nadväzuje na špecializáciu v špecializačnom odbore pediatria.

Dĺžka trvania certifikačného programu:   4 mesiace

 

Projekt študijného programu

Časovo-tematický plán štúdia

<output>Rozhodnutie o akreditácii - zoznam akreditovaných výučbových ZZ</output>

Pokyny pre spracovanie odbornej prednášky

Okruhy tém ku záverečnej skúške

Kalendár vzdelávacích aktivít

Žiadosť o zaradenie do certifikačnej prípravy