Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projektový tím

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

Odborní riešitelia projektu (JLF UK):

prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.,

doc. MUDr. Marián Adamkov, CSc.,

doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD.,

doc. RNDr. Anna Drgová, CSc.,

doc. RNDr. Erika Halašová, PhD.,

doc. Mgr. Monika Kmeťová Sivoňová, PhD.,

doc. RNDr. Peter Račay, PhD.,

RNDr. Jozef Hatok, PhD.,

RNDr. Tatiana Matáková, PhD.

Odborní riešitelia projektu (ŽU):

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.,

doc. Ing. Mária Franeková, PhD.,

doc. Ing. Róbert Hudec, PhD.,

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.,

doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.,

Ing. Karol Grondžák, PhD.,

Ing. Matúš Chochlík, PhD.,

RNDr. Štefan Kovalík, PhD.,

Ing. Tomáš Majer.