Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Od roku 2000 sa začala vedecko-výskumná činnosť orientovať na oblasť cytológie, cytogenetiky a imunohistochémie.

 

  1. Chemoprevencia experimentálnej mamárnej karcinogenézy u samíc potkanov pomocou pleiotropne pôsobiacich látok – statínmi, retinoidmi, nesteroidnými antiflogistikami, melatonínom, v poslednom období fytofarmakami, testovanie antineoplastických účinkov uvedených látok aj in vitro. Výskum sa uskutočňuje v spolupráci s Ústavom farmakológie LF UPJŠ a Ústavom biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach, ďalej v spolupráci s Onkologickým ústavom sv. Alžbety v Bratislave a s Ústavom biológie LF MU v Brne.
  2. Hodnotenie chromozómových poškodení vplyvom genotoxických látok prítomných v životnom a pracovnom prostredí a vzťahov medzi výskytom týchto chromozómových poškodení a polymorfizmami génov metabolizmu xenobiotík a DNA reparačných génov v spolupráci s Klinikou pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a MFN Martin a Ústavom experimentální medicíny Akadémie věd ČR Praha.
  3. Hodnotenie vzťahov medzi prítomnosťou chromozómových poškodení a výskytom kolorektálneho a pľúcneho karcinómu v spolupráci s Ústavom experimentální medicíny Akadémie věd ČR Praha a Ústavom lekárskej biochémie JLF UK Martin.
  4. Vzťah polymorfizmov a mutácií tumorsupresorových génov p53, BRCA1 a BRCA2 s nádorovými ochoreniami v spolupráci s Ústavom lekárskej biochémie JLF UK Martin.