Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

doktorandi

Denná forma štúdia v Ak. roku 2023/24

DOKTORAND ŠKOLITEĽ ROČNÍK TÉMA
MUDr. Petra Parvanovová doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat. 4. Hľadanie nových biomarkerov neurodegeneratívnych ochorení
MVDr. Terézia Lysíková doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD. 4. Hmotnostná spektrometria a jej využitie na identifikáciu oxidačne modifikovaných bielkovín v myokarde po IR poškodení
Mgr. Ján Gomboš RNDr. Oliver Štrbák, PhD. 4. Mineralizácia magnetitu v patologickom feritíne – diagnostický a terapeutický potenciál
Mgr. Bibiána Baďurová RNDr. Henrieta Škovierová, PhD. 3. SARS-CoV-2 a COVID-19: Genetický aspekt
Mgr. Jaroslava Gužíková prof. RNDr. Peter Račay, PhD. 3. Odozva nezbalených bielkovín ako potenciálny cieľ protinádorovej liečby
MVDr. Monika Líšková prof. RNDr. Peter Račay, PhD. 3. Štúdium neuroprotektívnych látok v bunkových modeloch neurodegeneratívnych procesov.
Mgr. Jakub Šofranko Mgr. Radovan Murín, PhD. 3. Metabolizmus extracelulárnych proteínov nádorovými bunkami
Mgr. Soňa Grešnerová doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD. 2. Úloha mitochondrií pri rozvoji a terapii neurodegeneratívnych ochorení
Mgr. Ľuboš Hudák prof. RNDr. Peter Račay, PhD. 2. Mechanizmy vzájomnej komunikácie medzi mitochondriami a endoplazmatickým retikulom v nervových bunkách
Mgr. Natália Huňarová doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr. Rer. nat 2. Proapoptotické a apoptotické zmeny v leukocytoch pacientov s Parkinsonovou chorobou
Mgr. Andrea Ižarik Verešpejová doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr. Rer. nat 2. Analýza signalómu leukocytov u novo-diagnostikovaných pacientov a pacientov s rozvinutou Parkinsonovou chorobou
Mgr. Martina Knoško Brožová doc. Mgr. Monika Kmeťová Sivoňová, PhD. 2. Úloha genetických variácií regulátorov bunkového cyklu v etiológii a prognóze karcinómu prostaty
Mgr. Veronika Kucháriková prof. RNDr. Erika Halašová, PhD. 2. Efekt statínov v protinádorovej terapii
Ing. Katarína Lešková Majdová doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD. 2. Význam dysfunkcie mitochondrií pri rozvoji porúch súvisiacich s vekom
Mgr. Alica Lokajová RNDr. Oliver Štrbák, PhD. 2. Štúdium fázovej transformácie minerálneho jadra feritínu
Mgr. Martina Kmeťová RNDr. Oliver Štrbák, PhD. 2. (MD) Mapovanie biogénnych oxidov železa pri neurodegeneratívnych ochoreniach
Mgr. Martina Mečiaková Mgr. Jana Jurečeková, PhD. 1. Štúdium molekulových a genetických zmien pri vzniku a progresii karcinómu prostaty
Mgr. Zuzana Novákiová doc. RNDr. Jozef Hatok, PhD. 1. Úloha nekódujúcich RNA molekúl pri tumorigenéze gliálnych buniek