Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Témy ŠVOČ

 

Témy_Študentská vedecká a odborná činnosť

(Thesis_Students Scientific Activites)

2019/2020

 

 

Názov témy / Topic:

Školiteľ / Tutor:

1.

Mechanizmy kardioprotekcie srdca vystaveného ischemicko-reperfúznemu poškodeniu.

(Mechanisms of cardioprotection of the heart exposed to ischemia-reperfusion injury)

doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.

2.

Regulácia bunkového cyklu a karcinóm prostaty.

(Cell cycle regulation and prostate cancer)

doc. Mgr. Monika Kmeťová Sivoňová, PhD.

3.

Význam syntézy kolagénu a hladín metaloproteináz pri kolorektálnej anastomóze.

(The importance of collagen synthesis and metalloproteinase levels in colorectal anastomosis)

doc. RNDr. Jozef Hatok, PhD.

4.

Vplyv inhibítorov proteínkináz na apoptotickú rezistenciu malígnych buniek.

(Induction of apoptosis in malignant cell culture using selective inhibitors)

doc. RNDr. Jozef Hatok, PhD.