Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

2. ročník všeobecné lekárstvo

Lekárska biochémia I

Program predmetu:

Lekárska biochémia II

Požiadavky ku skúške z lekárskej biochémie I a II

Skúška z lekárskej biochémie pozostáva z písomnej časti a z ústnej skúšky.

Písomná časť skúšky pozostáva z 25 otázkového testu (otázky výberové, s priamou odpoveďou, prípadne vzorcami). Test sa píše v deň ústnej skúšky o 7:30 hod. Podmienkou na pokračovanie v ústnej časti skúšky je 60% úspešnosť testu (písomnej časti skúšky).

Ústna časť skúšky:

Študent odpovedá na trojicu otázok z okruhov uvedených nižšie.

Zodpovedný pedagóg