Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

1. ročník všeobecné lekárstvo

Požiadavky k udeleniu kreditov z lekárskej chémie

V súlade s príkazom dekana JLF UK č. 19/2013 o Hodnotení predmetov sa bude hodnotenie predmetu Lekárska chémia I a II realizovať podľa nasledovných zásad:

100% účasť na praktických cvičeniach a seminároch.

Účasť na praktických cvičeniach a seminároch je povinná. Neúčasť pre chorobu musí študent ospravedlniť lekárskym potvrdením, pričom maximálny počet absencií sú dve. Študent je povinný si absencie nahradiť v náhradnom týždni na konci semestra. V jednom termíne možno nahradiť len jedno cvičenie!

V zimnom semestri sa udeľujú 3 kredity.

Na každom seminári bude test z prednášok a témy seminára. Na získanie 1 kreditu je potrebné dosiahnuť 60% správnych odpovedí. V prípade neúspešnosti možno test (zahrňujúci otázky z celého semestra) opakovať 2 krát. Prvý opravný termín bude v 13. týždni, druhý termín v zápočtovom týždni zimného semestra. Celkový výsledok zo všetkých testov bude hodnotený podľa nasledujúcej stupnice:

A/1 = 91-100%

B/1,5 = 81-90%

C/2 = 73-80%

D/2,5 = 66-72%

E/3 = 60-65%

Fx = menej ako 60%

Na konci zimného semestra (v 12. týždni) bude test zahrňujúci látku celého semestra. Na udelenie 2 kreditov je potrebná minimálne 60% úspešnosť. V prípade neúspešnosti možno tento test opakovať 2 krát. Prvý opravný termín bude v 13. týždni, druhý termín v zápočtovom týždni zimného semestra.

Test bude hodnotený podľa vyššie uvedenej stupnice.

V letnom semestri sa udeľujú 4 kredity. Aj v tomto semestri bude na každom seminári test z prednášok a témy seminára. Na získanie kreditov je potrebná 100% účasť na praktických cvičeniach a dosiahnutie 60% správnych odpovedí z testov. V prípade neúspešnosti možno test (zahrňujúci otázky z celého semestra) opakovať 2 krát.

Prvý ročník končí skúškou z lekárskej chémie, ktorá zahŕňa látku z obidvoch semestrov a pozostáva z písomnej a ústnej časti. Na predtermín sa môžu prihlásiť iba študenti, ktorí dosiahli v zimnom semestri stupeň hodnotenia A.

Požiadavky ku skúške z LCH II

Písomná časť skúšky:
Prebieha v deň termínu o 8:00 hod v seminárnych miestnostiach Ústavu lekárskej biochémie (Mala Hora 4D), pričom pozostáva z 20-otázkového testu, ktorého obsahom budú najmä výpočty, vzorce a reakcie.


Ústna časť skúšky:
Pozostáva z troch otázok (viď odkaz nižšie). Študent si ťahá trojkombináciu, t.j. z každej skupiny je generovaná jedna otázka do trojkombinácie.

Sylabus tematických okruhov

Povinná a odporúčaná literatúra

D. Dobrota a kol.: Lekárska biochémia. Vysokoškolská učebnica. Osveta Martin, 2012. 723 s.

D. Dobrota a kol.: Praktické cvičenia z lekárskej chémie a lekárskej biochémie. UK Bratislava, 2009. 123 s.

R. K. Murray a kol.: Harperova ilustrovaná biochemie. Galén Praha, 2012. 730 s.

Z. Tatarková: Problémové úlohy k seminárom z lekárskej chémie a biochémie. UK Bratislava, 2013. 89 s.

P. Kaplán: Medical Chemistry, P+M Turany, 2012. 127 s.

P. Račay: Medical chemistry and biochemistry III. Comenius University Bratislava, 2012. 68 s.

Zodpovedný pedagóg:

doc. Ing. Zuzana TATARKOVÁ, PhD.

Tel.: 043-2633-470