Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

1. ročník všeobecné lekárstvo

Požiadavky ku skúške z LCH

Sylabus otázok

Požadované vzorce ku skúške

 

Skúška z Lekárskej chémie II pozostáva z písomnej a ústnej časti. Študent sa na skúšku prihlasuje prostredníctvom AIS systému v súlade s podmienkami Ústavu lekárskej biochémie a v súlade so študijným poriadkom JLF UK v Martine.


• Študenti s hodnotením "A" v zimnom semestri a "A" alebo "B" v letnom semestri nepíšu predskúškový test – idú priamo na ústnu časť skúšky, a môžu sa prihlásiť na predtermín.


• Ostatní študenti píšu predskúškový 20-otázkový test:
- test sa píše v deň skúšky od 8:00 – 8:30 hod v seminárnych miestnostiach Ústavu lekár. biochémie JLF - bude ho tvoriť 20 otázok.


• 60% úspešnosť z predskúškového testu je podmienkou na pokračovanie v ústnej časti skúšky z Lekárskej chémie II na riadnom a 1. opravnom termíne.
Študentovi, ktorý ani na 2. opravnom termíne nedosiahne minimum 60% z predskúškového testu, je umožnené pokračovať v ústnej časti skúšky.


• Ústna časť skúšky z Lekárskej chémie II:
- študent si ťahá 3 otázky (1 otázka z každého okruhu tém)
- zoznam otázok v jednotlivých okruhoch je uvedený vyššie


Výsledné hodnotenie
predmetu Lekárska chémia II zohľadňuje výsledok ústnej odpovede, predskúškového testu, ako aj výsledok celkového hodnotenia práce študenta za zimný a letný semester.

Povinná a odporúčaná literatúra

D. Dobrota a kol.: Lekárska biochémia. Vysokoškolská učebnica. Osveta Martin, II. vydanie, 2016.

D. Dobrota a kol.: Praktické cvičenia z lekárskej chémie a lekárskej biochémie. UK Bratislava, 2009. 123 s.

R. K. Murray a kol.: Harperova ilustrovaná biochemie. Galén Praha, 2012. 730 s.

Z. Tatarková: Problémové úlohy k seminárom z lekárskej chémie a biochémie. UK Bratislava, 2013. 89 s.

P. Račay: Medical chemistry and biochemistry III. Comenius University Bratislava, 2012. 68 s.

P. Račay: Medical chemistry and biochemistry IV. Comenius University Bratislava, 2016. 86s.

Zodpovedný pedagóg:

doc. Ing. Zuzana TATARKOVÁ, PhD. 

Tel.: 043-2633-470

VOIP: 41 470