Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

1. ročník všeobecné lekárstvo

Požiadavky ku skúške z LCH

Prvý ročník končí skúškou z lekárskej chémie, ktorá zahŕňa učivo z obidvoch semestrov a pozostáva z písomnej a ústnej časti. Na predtermín sa môžu prihlásiť iba študenti, ktorí dosiahli hodnotenie "A" v obidvoch semestroch.

- Písomnú časť študent absolvuje pred ústnou, pričom musí z daného testu dosiahnuť minimálne 60%.

- V prípade postúpenia na ústnu časť skúšky, študent odpovedá na trojicu otázok z okruhov uvedených nižšie.

- Skúšku možno absolvovať najviac trikrát: riadny termín, I. opravný termín a II. opravný termín. Pri opakovaní predmetu má študent len dva termíny: riadny termín a I. opravný termín.

- Finálna známka zohľadňuje výsledok písomnej časti, ústnej odpovede, ako aj výsledok z celkového hodnotenia zimného a letného semestra.

Povinná a odporúčaná literatúra

D. Dobrota a kol.: Lekárska biochémia. Vysokoškolská učebnica. Osveta Martin, II. vydanie, 2016.

D. Dobrota a kol.: Praktické cvičenia z lekárskej chémie a lekárskej biochémie. UK Bratislava, 2009. 123 s.

R. K. Murray a kol.: Harperova ilustrovaná biochemie. Galén Praha, 2012. 730 s.

Z. Tatarková: Problémové úlohy k seminárom z lekárskej chémie a biochémie. UK Bratislava, 2013. 89 s.

P. Račay: Medical chemistry and biochemistry III. Comenius University Bratislava, 2012. 68 s.

P. Račay: Medical chemistry and biochemistry IV. Comenius University Bratislava, 2016. 86s.

Zodpovedný pedagóg:

doc. Ing. Zuzana TATARKOVÁ, PhD. 

Tel.: 043-2633-470

VOIP: 41 470