Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zubné lekárstvo

Inštrukcie k spôsobu výučby predmetu Histológia a embryológia v zimnom semestri AR 2023/2024

Prednášky a praktické cvičenia budú prebiehať podľa platného rozvrhu prezenčnou formou.

Študenti zubného lekárstva môžu v prípade záujmu o konzultácie kontaktovať RNDr. Máriu Kovalskú, PhD., email: maria.kovalska@uniba.sk

Študent musí absolvovať počas semestra 4 testy. Testy budú prebiehať písomnou formou v 4., 6., 8. a 13. týždni. Test bude obsahovať 15 testových otázok s možnosťou výberu jednej správnej odpovede z viacerých ponúkaných možností. Pre úspešné absolvovanie testu musí študent získať 10,5 bodu, t.j. 70% z celkového bodového hodnotenia testu.

Termíny a témy semestrálnych testov

Test 1 - 4.týždeň
   Dýchací systém
   Endokrinný systém
   Močový systém

Test 2 - 6.týždeň
   Mužský pohlavný systém
   Ženský pohlavný systém I
   Ženský pohlavný systém II 

Test 3 - 8.týždeň 
   Koža
   Periférny nervový systém
   Zmysly

Test 4 - 13.týždeň
   Tráviaci systém I, II, III
   Zuby

Záverečné hodnotenie predmetu Histológia a embryológia II.

Študent, ktorý chce absolvovať záverečné hodnotenie preparátov musí spĺňať nasledovné podmienky:

1. 93% aktívna účasť na praktických cvičeniach (v prípade viacerých absencií musí absolvovať náhradné praktické cvičenie v 13. alebo 14. týždni výučby

2. úspešné zvládnutie všetkých 2 písomných, semestrálnych testov (minimálna úspešnosť 70%). V prípade neúspešného zvládnutia má možnosť napísať opravný test a to najneskôr do 14. týždňa výučby.

Určovanie preparátov sa uskutoční v 14. týždni výučby. Študenti sa dostavia v súlade s časovým rozvrhom praktických cvičení.

Študenti si vyberú 2 neoznačené preparáty z ľudských orgánov, v ktorých musia správne identifikovať a popísať ich histologickú štruktúru a metódu farbenia. Zoznam preparátov pre zápočet pre 2. ročník ZuL - zimný semester je k dispozícii na našej webovej stránke (viď príloha SKÚŠKOVÉ A ZÁPOČTOVÉ PREPARÁTY LS + ZS - ZOZNAM).

Vyučujúci hodnotí každý preparát zvlášť podľa stupnice: A - Fx.

Pri záverečnom hodnotení bude študent hodnotený 3 známkami:

a) priemer testov

b) preparát č. 1

c) preparát č. 2

 

 

 

 

Konzultácie

Ústav histológie a embryológie JLF UK poskytuje študentom možnosť on-line konzultácií tém praktických cvičení  prostredníctvom e-mailovej komunikácie, MS Teams ako aj po osobnej komunikácií s vyučujúcimi. 

Študenti môžu písomne kontaktovať odborných asistentov:

   08:00 - 09:30   RNDr. Mária Kovalská, PhD. - maria.kovalska@uniba.sk
                             - technický koordinátor MS Teams a zodpovednosť za "Histologické kvízy" (MS Teams)

   09:30 - 11:00   doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD. - sona.balentovauniba.sk 

   11:00 - 12:30   RNDr. Veronika Mešťanová, PhD. - veronika.mestanova@uniba.sk
                             - zodpovedná za e-learningovú platformu Moodle

   12:30 - 14:00   Ing. Veronika Cígerová, PhD. - veronika.cigerova@uniba.sk 

Vybrané kapitoly z embryológie

Výučba predmetu "Vybrané kapitoly z embryológie" začína dňom 28.9.2023 o 14:15 v prednáškovej miestnosti Teoretických ústavov.

Semináre k nepovinnému, voliteľnému predmetu "Vybrané kapitoly z embryológie v akademickom roku 2022/2023" budú prebiehať prezenčnou formou v stredu v čase od 14:15 - 15:00.

Kritériá na získanie kreditu z predmetu sú nasledovné:

  • 80% účasť na výuke (t.j. 11 týždňov)
  • absolvovanie záverečného písomného testu, obsahom ktorého je 20 zadaní vo forme otázok s viacerými možnosťami, avšak vždy len 1 správnou odpoveďou a s výberom medzi pravdivým a nepravdivým tvrdením.

Stupnica pre hodnotenie záverečného písomného testu:

     A     20 - 19
         18 - 17
     C     16 - 15
     D     14 - 13
     E      12 - 11
     Fx   10 - 0

Témy prednášok a odporúčaná literatúra