Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Všeobecné lekárstvo

Inštrukcie k spôsobu výučby predmetu Histológia a embryológia I.

Základné informácie:

Prednášky budú prebiehať podľa platného rozvrhu prezenčnou formou v prednáškovej miestnosti auly na Novomeského 7.

Praktické cvičenia budú prebiehať v prezenčnej forme v 2 praktikárňach na Ústave histológie a embryológie JLF UK.

Študent musí absolvovať počas semestra 4 písomné testy. Každý test bude pozostávať z 15 otázok.

Na praktických cvičeniach sa vyžaduje povinná 93%-ná aktívna účasť .

 

Formy hodnotenia počas semestra:

o   určovanie preparátov – opis histologickej štruktúry jednotlivých orgánov v intenciách funkčnej histológie (v prípade opakovanej neschopnosti študentky/študenta určiť histomorfológiu základných ľudských tkanív, bude vyzvaná/ý k náhrade praktického cvičenia v zápočtovom týždni),

o   študent je povinný absolvovať 4 písomné testy:

   Forma testu:

-        Študent môže za každý semestrálny test získať 15 bodov, spolu 60 bodov (100%) za semester. Rozsah učiva zahrnutého v teste bude upresnený vyučujúcimi. Testy pozostávajú z kombinácie otázok z tématických celkov prebratých na praktických cvičeniach a na prednáškach, zahŕňajúc základné poznatky z embryológie:

-        otázky so 4 možnosťami a vždy len 1 správnou odpoveďou,

-        otvorené otázky,

-        popis histologického obrázku.                     

Z každého testu musí študent získať minimálne 70 %. V prípade, ak študent nebude úspešný, napíše opravný test s rovnakými kritériami. Študent je povinný absolvovať opravný test najneskôr počas zápočtového týždňa. Úspešne absolvované, resp. opravené kontrolné semestrálne testy sú podmienkou na záverečnú kreditnú skúšku.

-        Na poslednom praktickom cvičení musí študent správne identifikovať a opísať všetky tkanivá v 2 preparátoch ľudských tkanív/orgánov, ako aj správne určiť orgán z tých systémov, ktoré boli prebraté na praktických cvičeniach daného semestra (viď priložený zoznam preparátov).

-        V prípade, že študent nesplní podmienky pre udelenie zápočtu (náhrada absencie praktických cvičení a minimálne 70% z každého z testu), nebude pripustený ku kreditnej skúške z predmetu Histológia a embryológia 1.

Stupnica pre hodnotenie testov

Hodnotenie

Percento splnenia požiadaviek

A

95 -100%

B

89 -94%

C

83 -88%

D

77 -82%

E

70 -76%

Fx

0 -69%

Záverečné hodnotenie predmetu Histológia a embryológia 1:

-        Každý študent bude hodnotený 3 známkami z:                    a) priemer testov

b) preparát č.1

c) preparát č. 2

-        Skúšajúci pri záverečnom hodnotení berie do úvahy priemernú percentuálnu hodnotu testov a kvalitu hodnotenia preparátov vzhľadom na funkčnú histológiu, pričom v hodnotení sa zohľadňuje aj aktivita študenta na praktickom cvičení počas celého semestra.

Povinnosti študentov:

-        Praktické cvičenie sa začína o 08:00. V prípade opakovaného neskorého príchodu bude študent vyzvaný k náhrade praktického cvičenia v zápočtovom týždni (prípadne v iný deň v rovnakom týždni, kedy je daná téma preberaná – podľa kapacity praktikárne).

-        Vstup do praktikární je povolený v prezúvkach a bielom plášti.

-        Študenti majú počas výučby (prednášky aj praktické cvičenia) zakázané používať slúchadlá, muži mať na hlavách pokrývku hlavy (pokiaľ si to nevyžaduje ich vierovyznanie). 

-        Študent je povinný prísť na praktické cvičenie adekvátne pripravený (teoretická predpríprava na aktuálne preberanú tému). V opačnom prípade bude vyzvaný k náhrade praktického cvičenia v zápočtovom týždni.

-        Počas testov, kreditnej skúšky a praktickej aj teoretickej časti záverečnej skúšky je zakázané používať mobilné zariadenia a iné elektronické prístroje. V prípade porušenia tohto zákazu je vyučujúci oprávnený vylúčiť študenta z testu, zápočtu a záverečnej skúšky s hodnotením Fx.

Náhrada praktického cvičenia:

-        V prípade neprítomnosti na praktických cvičeniach je študent povinný si túto absenciu nahradiť v ktorýkoľvek iný deň v priebehu toho istého tematického výučbového týždňa s iným krúžkom.

-        V prípade, že o náhradu praktických cvičení má v rovnaký deň záujem viac študentov ako je možné akceptovať vzhľadom na limitovaný počet mikroskopov v oboch učebniach, je vzájomná dohoda výhradne v kompetencii študentov. Pre nahrádzanie praktických cvičení nie je možné rezervovať si termín u vyučujúceho vopred.

-        Študent môže vymeškať 1 praktické cvičenie zo závažných dôvodov (napr. choroba, ...). Všetky ostatné absencie je študent povinný nahradiť si najneskôr počas zápočtového týždňa.

-        V jeden deň zápočtového týždňa je možné nahradiť maximálne dve praktické cvičenie.

 

 

Priebežné hodnotenie

Priebežné hodnotenie predmetu bude prebiehať na praktických cvičeniach formou 4 písomných testov.

Test bude obsahovať 15 otázok typu:

   - otázka so 4 možnosťami, VŽDY s jednou správnou odpoveďou,

   - určenie histologického farbenia, základného histologického tkaniva, histologickej štruktúry, orgánu na základe obrázku, schémy, mikrofotografie

   - otázka s odpoveďou PRAVDA / NEPRAVDA.

Pre úspešné absolvovanie testu je potrebné získať 70 %, t.j. 10,5 boda z celkového počtu 15. V prípade, ak študent v teste nedosiahne požadovaný počet bodov, je nevyhnutné test opakovať. Možnosti pre opravné termíny budú zadefinované podľa potreby a po dohode s konkrétnymi študentami.

Priebežné hodnotenie semestrálnych testov

Známka

A

B

C

D

E

Fx

Body

15-14,25

14–13,25

13–12,25

12–11,25

11–10,5

10,25-0

Celkové záverečné hodnotenie predmetu Histológia a embryológia I.

Známka

A

B

C

D

E

Fx

Percentá

95-100

89-94

83-88

77-82

70-76

0-69

Termíny a témy semestrálnych testov

Termíny a témy semestrálnych testov 

Test 1 - 5. týždeň (18.3. - 21.3.2024)
    Histologická technika
    Cytológia
    Epitelové tkanivo I.

Test 2 - 8. týždeň (8.4. - 11.4.2024)
   Epitelové tkanivo II.
   Riedke väzivo
   Husté väzivo, Chrupka  

Test 3 - 11. týždeň (29.4. - 2.5.2024)
   Krv, kosť, osteogenéza, kostná dreň
   Svalové tkanivo
   Nervové tkanivo

Test 4 - 13. týždeň (13.5. - 16.5.2024)
   Centrálny nervový systém
   Kardiovaskulárny systém
   Lymfatické tkanivo a lymfatický systém

Termíny opravných semestrálnych testov sú vyhradené na piatky v čase 8:00 - 10:30.

Náhradné praktické cvičenia a opravné semestrálne testy počas 13. a 14. týždňa výučby budú prebiehať od pondelka do piatka v čase 8:00 - 10:15, prípadne po dohode s vyučujúcimi.

 

 

 

 

Záverečné hodnotenie predmetu Histológia a embryológia II. AR 2023/2024

Záverečná skúška z predmetu Histológia a embryológia 2.:

-      Študent sa na záverečnú skúšku prihlasuje výhradne oficiálnou cestou cez Akademický Informačný Systém (AIS). V osobitných prípadoch (choroba, ...) má študent možnosť prísť na sekretariát ústavu a dohodnúť si termín záverečnej skúšky osobne. Na emailové požiadanie zapísať študenta na skúšku ústav nebude reagovať.

Praktická časť záverečnej skúšky:

-       Študent má 15 minút na prípravu, s následnou identifikáciou 3 preparátov, v každom z  nich popísať základné ako aj špecifické histomorfologické charakteristiky daných štruktúr minimálne na 75 %

-       Praktická časť záverečnej skúšky sa považuje za úspešnú len v prípade, ak študent dostane hodnotenie A – E, prípadne 1 Fx

-       V prípade, že je študent ohodnotený Fx z 2 preparátov, nemôže ďalej pokračovať na ústnu teoretickú časť záverečnej skúšky

 Teoretická časť záverečnej skúšky:

 -       Študent si potiahne 3 otázky z tematických okruhov: cytológia a všeobecná histológia, mikroskopická anatómia / orgánová histológia a embryológia

 -       Preukázané vedomosti študenta musia dosiahnuť minimálne 75% z každej otázky.

 -       V prípade, ak študent získa zo záverečnej skúšky Fx:

 -       musí nanovo absolvovať praktickú ako aj ústnu časť záverečnej skúšky (opravný termín).

-       študent má právo vybrať si skúšajúceho podľa aktuálnych termínov v AIS2. Ak však študent u vybraného skúšajúceho skúšku na prvý krát úspešne neabsolvuje, na opravný termín sa môže prihlásiť k inému skúšajúcemu iba v prípade, že má súhlas vedúceho ústavu alebo jeho zástupcu (viď Študijný poriadok Čl. 23, odsek 17). 

-       vzhľadom k ústretovému prístupu vedenia Ústavu histológie a embryológie k študentom, tým, ktorým sa počas skúškového obdobia nepodarilo záverečnú skúšku úspešne absolvovať, bude po schválení dekankou fakulty k dispozícii každý mesiac počas nasledujúceho semestra jeden opravný termín, (t. j. jeden v marci, apríli, máji, atď.) (viď Študijný poriadok Čl. 23, odsek 12).

-       na záverečnú skúšku v predtermíne sa môžu prihlásiť výhradne študenti, ktorí dosiahnu celkový priemer z kontrolných semestrálnych testov nad 85 % (semester 1. aj 2.) a z každého zo 4 zápočtových preparátov (1. a 2. semester) budú mať hodnotenie A, B alebo C.

-       do hodnotenia záverečnej skúšky sa zohľadňuje aj aktivita študenta na praktickom cvičení počas oboch semestrov ako aj príprava seminárnej práce na prednášku/praktické cvičenie.

Študenti sa zapíšu na skúšku najneskôr 1 deň pred dátumom skúšky do 12.00.

Študenti sa môžu odhlásiť zo skúšky najneskôr 1 deň pred dátumom skúšky do 12:00.

Ak sa študent nemôže skúšky zúčastniť, môže byť ospravedlnený len zo závažných zdravotných dôvodov do 5-tich dní po skúške. V prípade neospravedlnenia, resp. neuznania dôvodu je študent hodnotený klasifikačných stupňom Fx (viď Študijný poriadok Čl. 23, odsek 10).

Študent je povinný na skúške predložiť index a ISIC kartu.

Účasť na skúške je podmienená získaním kreditov (6) z Histológie a embryológie 1.

Praktická a ústna časť skúšky sa konajú v ten istý deň.

Všetky uvedené kritériá sú v súlade so Študijných poriadkom UK v Bratislave, JLF UK v Martine (int. dok. č.: VP 29/2014).

 

 

 

Konzultácie

Ústav histológie a embryológie JLF UK poskytuje študentom možnosť on-line konzultácií tém praktických cvičení prostredníctvom e-mailovej komunikácie, resp. MS Teams ako aj po osobnej vzájomnej komunikácií s vyučujúcimi počas praktických cvičení. 

Študenti môžu písomne kontaktovať odborných asistentov v stanovenom čase:

   08:00 - 09:30   RNDr. Mária Kovalská, PhD. - maria.kovalskauniba.sk
                             - technický koordinátor za MS Teams a zodpovednosť za "Histologické kvízy" (MS Teams)

   09:30 - 11:00   doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD. - sona.balentovauniba.sk 

   11:00 - 12:30   RNDr. Veronika Mešťanová, PhD. - veronika.mestanovauniba.sk 
                             - zodpovedná za e-learningovú platformu Moodle

   12:30 - 14:00   Ing. Veronika Cígerová, PhD. - veronika.cigerova@uniba.sk 

Vybrané kapitoly z embryológie

Výučba predmetu "Vybrané kapitoly z embryológie" začína v stredu 2. výučbového týždňa 27.9.2023 o 14:15 v prednáškovej miestnosti Teoretických ústavov.

Počas pitevných týždňov (3. - 6. výučbový týždeň) výučba predmetu NEBUDE prebiehať. Témy budú kumulované a odprednášané v priebehu nasledujúcich týždňov.

Semináre k nepovinnému, voliteľnému predmetu "Vybrané kapitoly z embryológie v akademickom roku 2023/2024" budú prebiehať prezenčnou formou v stredu v čase od 14:15 - 15:00.

Kritériá na získanie kreditu z predmetu sú nasledovné:

  • 80% účasť na výuke (t.j. 6 týždňov)
  • absolvovanie záverečného písomného testu, obsahom ktorého je 20 zadaní vo forme otázok s viacerými možnosťami, avšak vždy len 1 správnou odpoveďou a s výberom medzi pravdivým a nepravdivým tvrdením.
  • získanie minimálne 14 bodov (70%) zo záverečného testu

Záverečný test je plánovaný na 13.12.2023 o 14:15.

Záverečné online testovanie bude prebiehať na platforme Moodle (moodle.uniba.sk). Po prihlásení sa univerzitným mailom a heslom vyhľadajte kurz 2023/2024 Histológia a embryológia. Do kurzu je prístup povolený zadaním hesla: hematoxylin. Následne otvorte sekciu Vybrané kapitoly z embryológie - Záverečný test. Pred spustením testu si pozorne prečítajte inštrukcie. 
Veľa šťastia!

Stupnica pre hodnotenie záverečného písomného testu:

     A     20 - 19
         18 - 17
     C     16
     D     15
     E     14
     Fx   13 - 0

Témy, termíny prednášok a odporúčaná literatúra

Hygienické pravidlá pre vstup do praktikární

Do praktikárne nesmie vstúpiť:

  • študent ani vyučujúci s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest).
  • študent ani vyučujúci, ktorý nemá prekryté dýchacie cesty (nos aj ústa) rúškom alebo ochranným štítom.
  • študent ani vyučujúci, ktorí si pred vstupom do praktikárne riadne nevydezinfikuje ruky.

Ak sa u študenta alebo zamestnanca objavia príznaky nákazy COVID –19 v priebehu účasti na vzdelávacích aktivitách, bezodkladne opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. Študent alebo zamestnanec vykonáva ďalšie opatrenia podľa inštrukcií svojho ošetrujúceho lekára (po telefonickom dohovore), v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 informuje o svojom stave vysokú školu.