Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijná literatúra - zubné lekárstvo

Povinná literatúra

 • Čihák R.: Anatomie1. Praha: Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5
 • Čihák R.: Anatomie 2. Praha: Avicenum, 2002. 470 s. ISBN 80-247-0143-X
 • Mráz P. a kol. Anatómia ľudského tela 1. Bratislava: SAP, 2004. 509 s. ISBN 80-89104-57-6
 • Mráz P. a kol. Anatómia ľudského tela 2. Bratislava: SAP, 2005. 487 s. ISBN 80-89104-96-7
 • Mráz P. a kol. Pitevné cvičenia. Martin: Osveta, 1995. 199 s. ISBN 80-217-0550-7
 • Šedý J., Foltán R.: Klinická anatomie zubů a čelistí. 1. Vyd. Praha: vydavateľstvo Triton, 2009. 175 s. ISBN 978-80-7387-312-7
 • Fehrenbach M. J., Herring S. W. : Illustrated anatomy of the head and neck 4th Edition. Elsevier, 2012, 317pp. ISBN 978-1-4377-2419-6

Doporučená literatúra

 • Petra Kopf-Maier: Wolf-Heidegger´s atlas of Human Anatomy 1 (6. vydanie) Basel: Karger, 2004
 • Petra Kopf-Maier: Wolf-Heidegger´s atlas of Human Anatomy 2 (6. vydanie) Basel: Karger, 2004
 • Rohen J.W., Yokochi Ch.: Anatómia človeka. Fotografický atlas systematickej a topografickej anatómie. Martin: Osveta, 1991. 468 s. ISBN 80-217-0342-3
 • Sineľnikov R.D.: Atlas anatomie člověka I., II., III. Praha: Avicenum, 1982. 467,472,399 s