Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijná literatúra - všeobecné lekárstvo

Povinná literatúra

 • Čihák R.: Anatomie 1. Praha: Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5
 • Čihák R.: Anatomie 2. Praha: Grada, 2002. 470 s. ISBN 80-247-0143-X
 • Čihák R.: Anatomie 3. Praha: Grada,1997. 672 s. ISBN 80-7169-140-2
 • Mráz P. a kol. Anatómia ľudského tela 1. Bratislava: SAP, 2004. 509 s. ISBN 80-89104-57-6
 • Mráz P. a kol. Anatómia ľudského tela 2. Bratislava: SAP, 2005. 487 s. ISBN 80-89104-96-7
 • Mráz P. a kol. Pitevné cvičenia. Martin: Osveta, 1995. 199 s. ISBN 80-217-0550-7

Doporučená literatúra

 • Dylevský I. a kol.: Funkční anatomie člověka. Praha: Grada, 2000. 664 s. ISBN 80-7169-681-1
 • Dauber W.: Feneisův obrazový slovník anatomie. Grada, 2007. 548 s. ISBN 978-80-247-1456-1
 • Petra Kopf-Maier: Wolf-Heidegger´s atlas of Human Anatomy 1 (6. vydanie) Basel: Karger, 2004
 • Petra Kopf-Maier: Wolf -Heidegger´s atlas of Human Anatomy 2 (6. vydanie) Basel: Karger, 2004
 • Rohen J.W., Yokochi Ch.: Anatómia človeka. Fotografický atlas systematickej a topografickej anatómie. Martin: Osveta, 1991. 468 s. ISBN 80-217-0342-3
 • Sineľnikov R.D.: Atlas anatomie člověka I., II., III. Praha: Avicenum, 1982. 467,472,399 s