Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

Dátum narodenia: 5.10.1961

Pracovisko: Neonatologická klinika UK JLF a UN Martin

Funkcia na pracovisku: prednosta kliniky

 

Vzdelanie:

• 1968-76 ZŠ Martin

• 1976-80 Gymnázium V. Paulínyho Tótha Martin

• 1980-86 Lekárska fakulta UK Martin, všeobecné lekárstvo)

• 1989 špecializačná atestácia – pediatria I. stupeň

• 1993 špecializačná atestácia – pediatria II. stupeň

• 1996 hodnosť kandidát vied JLF UK Martin v odbore pediatria,

• 1997 docent pre odbor „pediatria“, JLF UK Martin,

• 1997 certifikát IVZ „Abdominálna ultrasonografia u detí“,

• 1997 certifikát IVZ „Ultrasonografia obličiek u detí“

• 1997 nadstavbová atestácia – nefrológia,

• 1998 nadstavbová atestácia – neonatológia

• 2001 – profesor v odbore pediatria

• 2012 – certifikovaná pracovná činnosť „dorastové lekárstvo“

• 2014 - špecializačné štúdium „zdravotnícky menežment a financovanie“

 

Významné pracoviská, kde doposiaľ dlhodobo pôsobil:

• Detská klinika Jesseniovej lekárskej fakulty UK Martin (1986 – 2002)

• Neonatologická klinika Univerzitnej nemocnice Zurich (1990-92 oberartz, 1993, 1999)

• Neonatologická klinika UK JLF Martin (2002 – doposiaľ)

 

Vychovaní študenti III. stupňa štúdia - doktorandi:

MUDr. M. Hladík, PhD, MUDr. A. Olosová, PhD, MUDr. J. Rojas Villareal, PhD, MUDr. M. Stavěl, PhD, MUDr. H. Abrmanová, PhD., MUDr. Z. Lehotská, PhD., prof. MUDr. K. Maťašová, PhD, MUDr. R. Szépeová, PhD., doc. MUDr. L. Časnocha-Lúčanová, PhD., MUDr. Z. Uhríková, PhD. MUDr. K. Hašková,PhD., MUDr. E. Paulusová, PhD, MUDr. S. Mikolajčiková, PhD., MUDr. M. Kozár, PhD., MUDr. Z. Belicová, PhD., MUDr. T. Jurko, PhD., MUDr. R. Gumulák, PhD.,MUDr. F.  Schrenk,PhD

 

Školení študenti III. stupňa štúdia - doktorandi

• MUDr. Z. Kuderavá, MUDr. K. Maťašová

 Členstvo v redakčných radách:

• člen redakčnej rady Čes.- Slov. Pediatrie (ČR)

• člen redakčnej rady Čes.- Slov. Neonatologie (ČR)

• člen redakčnej Neonatologické zvesti (SR)

• člen redakčnej rady Pediatria (SR)

• šefredaktor Predčasne narodené dieťa (SR)

 

Najcennejšie ohlasy:

• European Urolog. Society – Best presentation on pediatric urology. XIII. EUC, Barcelona, 1998

• European Ass. of Perinatology – Best presentation on neonatology. XX. CPM, 2006

• Cena Mateja Bela za rok 1997 v kategórii prírodných a lekárskych

• cena Slovenského literárneho fondu za vedeckú a odb. literatúru v kategórii prír. vied v r. 1994

• Slovenský literárny fond - 4 x Prémia SLF, a 2x Prémia SLF pre autorov do 35 rokov.

• cena SLS – Slovenská pediatrická spoločnosť za najlepšiu publikáciu v roku 2000 a 2007, za najlepšiu publikáciu v zahraničí 2010, najlepšia publikácia v Čs. Pediatrii za r. 2005, 2011

• Cena SLS – Slovenská fyziologická spoločnosť za najlepšiu publikáciu v roku 1996

• Cena SLS – Slovenská gyn. pôrod. spol. -Cena pre mladých gynekológov do 35 rokov 1994

• Cena SLS – Neonatologická sekcia SPS za najlepšiu publikáciu v r. 2003, 2007, 2009, 2010, 2011

 

Iné významné aktivity:

• hlavný odborník MZ SR pre odbor Neonatológia od r. 2006

• člen vedeckej rady JLF UK Martin

• predseda Akademického senátu JLF UK Martin

• člen výboru Neonatologickej sekcie SPS SLS,

• predseda výboru Neonatologickej sekcie SPS v r. 2003 – 2007

• predseda senátu JLF UK v Martine, člen Vedeckej rady SLK

• konzultant  úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v odbore neonatológia, prizývaný súdny znalec v odbore neonatológia

• garant špecializačného štúdia v odbore Neonatológia na JLF UK Martin

• člen teoretického lektorského zboru a člen skúšobnej komisie špecializačnej skúšky odbor pediatria JLF UK v Martine

• člen skúšobnej komisie špecializačnej skúšky odbor pediatria LF UK v Bratislave

• člen skúšobnej komisie špecializačnej skúšky odbor pediatria UPJŠ Košice

• člen odborovej komisie doktorandského štúdia na JLF UK v Martine v odbore pediatria

• člen odborovej komisie doktorandského štúdia na LF UPJŠ v Košiciach v odbore pediatria

• člen odborovej komisie doktorandského štúdia na LF UK Bratislava v odbore pediatria

• predseda subkomisie Katalogizačnej komisie MZ SR pre odbor neonatológia

• hlavný organizátor Pediatrickej konferencie s medzinárodnou účasťou v r. 1998,1999 , Dni mladých pediatrov s medzinárodnou účasťou v r. 1996, Internal meeting SIPS SLS v r. 1998, 2000, Martinských neonatologických dní 2004, 2006, 2008, 2009, spoluorganizátor Pediatrickej konferencie SLS s medzinárodnou účasťou v r. 1995,1996,1997, hlavný organizátor a vedecký sekretár Slovenského pediatrického kongresu SLS s medzinárodnou účasťou v r. 2001

• Odborný garant Martinských neonatologických dní s medzinárodnou účasťou v r. 2003 – doposiaľ každoročne

 

Martin, apríl 2023