Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

Dátum narodenia: 5.10.1961

Pracovisko: Neonatologická klinika UK JLF a UN Martin

Funkcia na pracovisku: prednosta kliniky

 

Vzdelanie:

• 1968-76 ZŠ Martin

• 1976-80 Gymnázium V. Paulínyho Tótha Martin

• 1980-86 Lekárska fakulta UK Martin, všeobecné lekárstvo)

• 1989 špecializačná atestácia – pediatria I. stupeň

• 1993 špecializačná atestácia – pediatria II. stupeň

• 1996 hodnosť kandidát vied JLF UK Martin v odbore pediatria,

• 1997 docent pre odbor „pediatria“, JLF UK Martin,

• 1997 certifikát IVZ „Abdominálna ultrasonografia u detí“,

• 1997 certifikát IVZ „Ultrasonografia obličiek u detí“

• 1997 nadstavbová atestácia – nefrológia,

• 1998 nadstavbová atestácia – neonatológia

• 2001 – profesor v odbore pediatria

• 2012 – certifikovaná pracovná činnosť „dorastové lekárstvo“

• 2014 - špecializačné štúrium „zdravotnícky menežment a financovanie“

 

Významné pracoviská, kde doposiaľ dlhodobo pôsobil:

• Detská klinika Jesseniovej lekárskej fakulty UK Martin (1986 – 2002)

• Neonatologická klinika Univerzitnej nemocnice Zurich (1990-92 oberartz, 1993, 1999)

• Neonatologická klinika UK JLF Martin (2002 – doposiaľ)

 

Vychovaní študenti III. stupňa štúdia - doktorandi:

• MUDr. M.Hladík, PhD, MUDr. A. Olosová, PhD, MUDr. J. Rojas Villareal, PhD, MUDr. M. Stavěl, PhD, MUDr. H. Kolarovszká, PhD., MUDr. Z. Lehotská, PhD., MUDr. K. Maťašová, PhD, MUDr. R. Szépeová, PhD., MUDr. L. Lúčanová, PhD., MUDr. Z. Bukovinská, PhD. MUDr. K. Hašková,PhD., MUDr. E. Paulusová, PhD

 

Školení študenti III. stupňa štúdia - doktorandi

• MUDr. B. Zoľáková, MUDr. L. Kočvarová, MUDr. Z. Zimová, MUDr. T. Jurko

 

Členstvo v redakčných radách:

• člen redakčnej rady Čes.- Slov. Pediatrie (ČR)

• člen redakčnej Neonatologické zvesti (SR)

• člen redakčnej rady Pediatria (SR)

• člen redakčnej rady Acta Mediaca Martiniana (SR)

• šefredaktor Predčasne narodené dieťa (SR)

 

Najcennejšie ohlasy:

• European Urolog. Society – Best presentation on pediatric urology. XIII. EUC, Barcelona, 1998

• European Ass. of Perinatology – Best presentation on neonatology. XX. CPM, 2006

• Cena Mateja Bela za rok 1997 v kategórii prírodných a lekárskych

• cena Slovenského literárneho fondu za vedeckú a odb. literatúru v kategórii prír. vied v r. 1994

• Slovenský literárny fond - 4 x Prémia SLF, a 2x Prémia SLF pre autorov do 35 rokov.

• cena SLS – Slovenská pediatrická spoločnosť za najlepšiu publikáciu v roku 2000 a 2007, za najlepšiu publikáciu v zahraničí 2010, najlepšia publikácia v Čs. Pediatrii za r. 2005, 2011

• Cena SLS – Slovenská fyziologická spoločnosť za najlepšiu publikáciu v roku 1996

• Cena SLS – Slovenská gyn. pôrod. spol. -Cena pre mladých gynekológov do 35 rokov 1994

• Cena SLS – Neonatologická sekcia SPS za najlepšiu publikáciu v r. 2003, 2007, 2009, 2010, 2011

 

Iné významné aktivity:

• hlavný odborník MZ SR pre odbor Neonatológia od r. 2006

• člen výboru Neonatologickej sekcie SPS SLS,

• predseda výboru neonatologickej sekcie SPS v r. 2003 – 2007

• člen Vedeckej rady JLF UK v Martine, člen Vedeckej rady SLK

• konzultant Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v odbore neonatológia, prizývaný súdny znalec v odbore neonatológia

• garant špecalizačného štúdia v odbore Neonatológia na JLF UK Martin

• člen teoretického lektorského zboru a člen skúšobnej komisie špecializačnej skúšky odbor pediatria JLF UK v Martine

• člen skúšobnej komisie špecializačnej skúšky odbor pediatria LF UK v Bratislave

• člen skúšobnej komisie špecializačnej skúšky odbor pediatria UPJŠ Košice

• člen odborovej komisie doktorandského štúdia na JLF UK v Martine v odbore pediatria

• člen odborovej komisie doktorandského štúdia na LF UPJŠ v Košiciach v odbore pediatria

• člen odborovej komisie doktorandského štúdia na LF UK Bratislava v odbore pediatria

• predseda subkomisie Katalogizačnej komisie MZ SR pre odbor neonatológia

• hlavný organizátor Pediatrickej konferencie s medzinárodnou účasťou v r. 1998,1999 , Dni mladých pediatrov s medzinárodnou účasťou v r. 1996, Internal meeting SIPS SLS v r. 1998, 2000, Martinských neonatologických dní 2004, 2006, 2008, 2009,

• spoluorganizátor Pediatrickej konferencie SLS s medzinárodnou účasťou v r. 1995,1996,1997

• hlavný organizátor a vedecký sekretár Slovenského pediatrického kongresu SLS s medzinárodnou účasťou v r. 2001

• Odborný garant Martinských neonatologických dní s medzinárodnou účasťou v r. 2003 – doposiaľ každoročne

 

Martin, 31.11.2014